Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do ustawy o podatku akcyzowym

23 sierpnia 2010

23.08.2010 W sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

86

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 59 ust. 7 pkt 2, art. 62c ust. 6, art. 78 ust. 9 oraz art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia oraz szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji wyrobów akcyzowych:

1) wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego;

2) nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez:

a) zarejestrowanego odbiorcę,

b) podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju;

3) dostarczanych na terytorium kraju przez sprzedawcę za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego.

§ 2

1. Ewidencje, o których mowa w § 1, są prowadzone w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację obrotu wyrobami akcyzowymi.

2. Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący ewidencje, o których mowa w § 1, dokonuje zamknięcia i miesięcznego podsumowania ewidencji.

3. Raport z miesięcznego zamknięcia i podsumowania ewidencji, o których mowa w § 1, prowadzonych w formie elektronicznej, podmiot prowadzący ewidencję przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

§ 3

1. W przypadku prowadzenia ewidencji, o których mowa w § 1, w formie papierowej, przed rozpoczęciem wypełniania karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego ewidencję. Właściwy naczelnik urzędu celnego nakłada na przeszycie zamknięcie urzędowe w formie plomby zaciśniętej na elemencie mocującym przy użyciu plombownicy, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.

2. Wpisów do ewidencji, o których mowa w § 1, należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce "uwagi".

§ 4

1. Ewidencje, o których mowa w § 1, w formie elektronicznej prowadzone są zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do ich prowadzenia i w taki sposób, aby:

1) umożliwiały wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwiały dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz d...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem