Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

22 lipca 2011

28.11.2008 Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunki ich stosowania

73

Wersja obowiązująca od 22.07.2011 do 31.03.2013

Rozporządzenie utraci moc 01.04.2013 r. w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia MF z 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.12.2008 - 31.12.2010

Dz.U.2008 Nr 212 poz. 1338

01.01.2011 - 21.07.2011

zm. Dz.U. 2010 Nr 252 poz. 1694

22.07.2011 - 31.03.2013 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2011 Nr 140 poz. 818

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 28 listopada 2008 r.w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

Na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;

2) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego lub importera kas o wydanie potwierdzenia wymienionego w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz urządzeń, które mają być przedstawione wraz z wnioskiem;

3) warunki stosowania kas przez podatników;

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania;

5) okres, na który wydawane jest potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

6) terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) drukarce kasy - rozumie się przez to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną kasę;

2) fiskalizacji kasy - rozumie się przez to jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego;

3) importerze - rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dokonała importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia kas i wprowadza je do obrotu;

4) kasie - rozumie się przez to kasę rejestrującą;

5) kasie z elektronicznym zapisem kopii - rozumie się przez to kasę konstrukcyjnie dostosowaną do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych;

6) module fiskalnym kasy - rozumie się przez to urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy;

7) numerze identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) - rozumie się przez to numer identyfikacji podatkowej podatnika w rozumieniu przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;

8) numerze kontrolnym - rozumie się przez to numer generowany przez program pracy kasy, z uwzględnieniem czynnika cyfrowego nieznanego użytkownikowi kasy, umieszczony w przypadkach określonych w rozporządzeniu na drukowanym przez kasę paragonie fiskalnym lub fakturze VAT oraz dobowym raporcie fiskalnym, który potwierdza, że dokument ten został wyemitowany przez dany typ kasy;

9) numerze unikatowym kasy - rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy z puli numerów przydzielanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom;

10) pamięci fiskalnej kasy - rozumie się przez to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia;

11) paragonie fiskalnym - rozumie się przez to wydrukowany dla nabywcy przez kasę w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej sprzedaży;

12) podatku - rozumie się przez to podatek od towarów i usług;

13) podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;

14) producencie krajowym - rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytworzyła i wprowadza do obrotu kasy;

15) programie aplikacyjnym kasy - rozumie się przez to program współpracujący z programem pracy kasy, odpowiedzialny za prawidłowe zaprogramowanie funkcji kasy oraz zabezpieczający przed wprowadzeniem do kas funkcji, rozwiązań technicznych i programowych niedopuszczonych programem pracy kasy;

16) programie archiwizującym - rozumie się przez to program odpowiedzialny za przekazywanie danych do archiwizowania na informatycznych nośnikach danych oraz za sterowanie archiwizowaniem;

17) programie pracy kasy - rozumie się przez to program pracy modułu fiskalnego kasy, dopuszczony do stosowania zgodnie z art. 111 ust. 6b ustawy przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zapewniający prawidłowy i trwały jednokrotny zapis wysokości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk oryginału i kopii paragonów fiskalnych, faktur VAT, raportów fiskalnych oraz wydruków niefiskalnych lub ich przekazywanie na informatyczne nośniki danych;

18) raporcie fiskalnym (dobowym, miesięcznym, okresowym lub rozliczeniowym) - rozumie się przez to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku;

19) serwisie kas - rozumie się przez to czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy techniczne prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia;

20) sprzedaży - rozumie się przez to czynności, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy;

21) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy;

22) wydruku niefiskalnym - rozumie się przez to każdy niezawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument niezawierający transakcji sprzedaży, dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym, fakturą VAT i raportami fiskalnymi;

23) stawce podstawowej podatku - rozumie się przez to stawkę podatku w wysokości 22% lub stawkę, która w okresie wskazanym w ustawie ma zastosowanie w miejsce tej stawki.

§ 3. 1. Kasa jest urządzeniem samodzielnym lub może stanowić część składową systemu kasowego.

2. Ze względu na konstrukcję, kasy dzieli się na:

1) kasy elektroniczne - kasy z programem aplikacyjnym kasy, posiadające własną bazę danych o towarach i usługach z możliwością jej zmiany wyłącznie poprzez zdefiniowaną funkcję stałego programu aplikacyjnego kasy;

2) kasy współpracujące z komputerem - kasy elektroniczne, których baza danych o towarach i usługach może być zmieniana przy zastosowaniu programu komputerowego poprzez wbudowany określony interfejs;

3) kasy bez programu aplikacyjnego - kasy z modułem fiskalnym, bez programu aplikacyjnego kasy, sterowane kompatybilnym komputerowym programem aplikacyjnym kasy poprzez wbudowany określony interfejs umożliwiający między innymi połączenie kasy przewodowo z komputerem w obrębie obsługującego klienta stanowiska kasowego (drukarki fiskalne); w kasach tych funkcję wyświetlacza dla operatora może spełniać monitor komputera;

4) kasy komputerowe - kasy z modułem fiskalnym kasy, zbudowane na bazie komputera ze standardowym systemem operacyjnym z możliwością współpracy poprzez wewnętrzny wbudowany określony interfejs modułu fiskalnego kasy z kompatybilnym komputerowym programem aplikacyjnym kasy;

5) terminale kasowe - kasy z modułem fiskalnym kasy, bez programu aplikacyjnego, sterowane za pomocą programu komputerowego z zapisanym w nim programem aplikacyjnym kasy i stanowiące wraz z nim zamknięty system kasowy;

6) kasy o zastosowaniu specjalnym - kasy, których program i konstrukcja są związane ze szczególnym zastosowaniem, a związane z tym szczególne funkcje, konstrukcja i dokumenty emitowane przez takie kasy oraz ich zastosowanie określa rozporządzenie lub potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy.

Rozdział 2Szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy

§ 4. 1. Kasa, z zastrzeżeniem ust. 2, musi odpowiadać następującym kryteriom:

1) być zbudowana co najmniej z następujących elementów:

a) modułu fiskalnego kasy wraz z pamięcią fiskalną kasy, z tym że w przypadku systemu kasowego pamięć fiskalną kasy musi posiadać każda kasa wchodząca w skład systemu; nie dopuszcza się instalowania pamięci fiskalnej kasy w jednostce centralnej systemu,

b) drukarki kasy,

c) dwóch wyświetlaczy (ekranu lub monitora) przeznaczonych do odczytu danych o wartości sprzedaży, z których jeden musi zapewniać łatwy odczyt wartości sprzedaży przez kupującego; pojemność znakowa wyświetlacza nie może zawierać mniej miejsc znakowych niż wynosi łączna wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku;

2) zawierać pamięć fiskalną kasy wbudowaną w części kasy niedostępnej dla użytkownika kasy, umieszczoną w gnieździe związanym nierozłącznie z obudową, zalanym twardą nieprzezroczystą masą oraz zabezpieczoną w sposób powodujący jej zniszczenie w momencie naruszenia;

3) zapewniać rejestrację w pamięci fiskalnej kasy co najmniej 1.830 raportów fiskalnych dobowych, 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy, 30 zmian stawek podatku;

4) posiadać sygnalizację dopełniania się przy zapisie każdego z ostatnich 30 raportów dobowych;

5) zawierać zabezpieczenia uniemożliwiające likwidację zapisów zawartych w ewidencjach i pamięci fiskalnej kasy, w szczególności z powodu braku zasilania;

6) obudowa każdej kasy musi być zabezpieczona plombą ołowianą w sposób powodujący jej zniszczenie w przypadku naruszenia;

7) posiadać zasilanie sieciowo-bateryjne, sieciowo-akumulatorowe, bateryjne lub akumulatorowe, które musi zapewnić uzyskanie wydruku minimum 200 paragonów fiskalnych, średnio każdy o zawartości 30 wierszy druku, w czasie 48 godzin od momentu zaniku zasilania sieciowego;

8) nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i wykonywać funkcji, które mogą prowadzić do nieprawidłowego wyliczania obrotu i kwot podatku należnego;

9) kasa dostarczona podatnikowi musi być zaplombowana plombą ołowianą;

10) kasa powinna również posiadać inne zabezpieczenia o standardzie nie niższym niż zastosowany w konstrukcji i programie pracy kas dopuszczanych do stosowania na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. W przypadku kasy o zastosowaniu specjalnym przeznaczonej do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami:

1) kasa, w miejsce wbudowania wyświetlacza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, może współpracować z zespołem opłat lub zespołem dopłat taksometru dla zapewnienia realizacji funkcji odczytu wartości usługi zaewidencjonowanej przez kasę;

2) kasa, w miejsce zasilania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, musi posiadać zasilanie z instalacji pojazdu samochodowego oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowo-bateryjne, które powinno zapewniać uzyskanie wydruku minimum 20 paragonów fiskalnych, średnio każdy o zawartości 20 wierszy druku, w czasie 8 godzin od momentu zaniku zasilania z instalacji pojazdu samochodowego;

3) kasa musi również odpowiadać następującym kryteriom:

a) być połączona z taksometrem w sposób nierozłączny lub przez system złącza zabezpieczonego przed ingerencją użytkownika kasy lub osób trzecich, zapewniający transmisję danych rejestrowanych przez taksometr do kasy, a odłączenie lub uszkodzenie kasy uniemożliwiające jej działanie musi powodować blokadę działania taksometru najpóźniej po wykonaniu operacji kończących kurs,

b) w zakresie sposobu plombowania uwzględniać również wymagane odrębnymi przepisami systemy zabezpieczeń taksometrów,

c) w przypadku kas wyposażonych we wspólną z taksometrem płytę główną - posiadać rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające przeprowadzenie czynności fiskalizacji kasy jedynie przez serwisanta kas, przy czym wykonanie tych czynności powinno być możliwe bez naruszenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających umieszczonych na taksometrze.

3. Do każdej kasy obowiązkowo dołącza się:

1) książkę kasy, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz instrukcję jej obsługi;

2) autoryzowany program współpracujący z kasą służący do odczytu pamięci fiskalnej kasy, umożliwiający w systemach ogólnie dostępnych odczyt, wydruk oraz nagranie na informatyczny nośnik danych (w tym jednokrotnego zapisu) raportów fiskalnych okresowych za wskazany okres.

4. Producent krajowy i importer umieszcza w książce kasy o zastosowaniu specjalnym zapis o typie taksometru współpracującego z dołączaną kasą.

5. Dopuszcza się do stosowania pamięci typu flash do zapisu na nim programu pracy kasy, pod warunkiem przedstawienia przez producenta krajowego albo importera składającego wniosek, o którym mowa w § 9, opinii niezależnego ośrodka badawczego, szkoły wyższej lub innej placówki tego typu, iż zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i programowe gwarantują niezmienialność dokonanych zapisów w programie pracy kasy na poziomie zbliżonym do zapisów dokonanych w pamięci OTP.

§ 5. 1. Kasy, z zastrzeżeniem ust. 2-5, muszą odpowiadać następującym warunkom technicznym:

1) zapisywać w pamięci fiskalnej kasy co najmniej następujące dane:

a) informację o dacie i czasie rozpoczęcia oraz zakończenia pracy w trybie fiskalnym,

b) numer unikatowy kasy oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),

c) oznaczenia literowe od "A" do "G" służące użytkownikowi kasy do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:

- literze "A" jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku,

- literom od "B" do "G" odpowiadają pozostałe stawki podatku wprowadzane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku,

d) wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku, wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku, łączną kwotę podatku i łączną wartość sprzedaży z podatkiem (brutto),

e) numery i daty każdego z wykonanych raportów fiskalnych dobowych, a także ilość paragonów fiskalnych objętych raportem oraz ilość pozycji w raporcie,

f) numer i datę oraz godzinę i minutę awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy oraz informację o rozpoczęciu ewidencji sprzedaży po zerowaniu i sposobie jego wykonywania;

2) zapewniać wyświetlenie wartości sprzedaży z podatkiem (brutto) na wyświetlaczu przeznaczonym do odczytu przez klienta;

3) sporządzać równocześnie wydruki oryginałów i kopii paragonów fiskalnych dla każdej sprzedaży, z zastrzeżeniem § 6, wydruki raportów fiskalnych dobowych i raportów fiskalnych okresowych oraz mogą sporządzać faktury VAT i ich kopie;

4) zapisywać w pamięci fiskalnej kasy dane, które muszą być zgodne z danymi zapisanymi na wydrukach raportów fiskalnych dobowych;

5) wszystkie dokumenty muszą być drukowane przez kasy w języku polskim;

6) paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

b) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),

c) numer kolejny wydruku,

d) datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,

e) nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) ilość i wartość sprzedaży,

h) wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,

i) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,

j) łączną kwotę podatku,

k) łączną kwotę należności,

l) kolejny numer paragonu fiskalnego,

m) kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,

n) logo fiskalne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, oraz numer unikatowy kasy,

o) oznaczenie waluty przynajmniej przy łącznej kwocie należności, o której mowa w lit. k, w której dokonywana jest rejestracja sprzedaży;

7) informacje zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdować się w kolejności podanej w pkt 6, z wyjątkiem informacji zawartej w pkt 6 lit. d, a logo fiskalne i numer unikatowy kasy muszą być umieszczone centrycznie w linii i obowiązkowo kończyć paragon fiskalny;

8) wysokość znaków na paragonie fiskalnym nie może być mniejsza niż 2,50 mm, ilość znaków w linii - nie mniejsza niż 17, a dla nazwy towaru lub usługi - nie mniejsza niż 12;

9) szerokość taśmy paragonowej nie może być mniejsza niż 28 mm;

10) paragon fiskalny musi być czytelny i zawierać wszystkie dane, o których mowa w pkt 6, pozwalające nabywcy na sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji, z tym że dla uwidocznienia łącznej kwoty należności, o której mowa w pkt 6 lit. k, powinno się zastosować druk wytłuszczony o wysokości stanowiącej co najmniej 150% wysokości znaków zastosowanych w części fiskalnej, z tym że dla kas z drukarkami igłowymi dopuszczalne jest również zastosowanie druku wytłuszczonego o szerokości wynoszącej co najmniej 150% szerokości znaków.

2. W przypadku kas wyposażonych w funkcję oznaczania dokumentów kasowych numerem kontrolnym, numer ten na paragonie fiskalnym musi być umieszczony trwale centrycznie przed logo fiskalnym.

3. W dodatkową funkcję drukowania faktur VAT mogą być wyposażone kasy konstrukcyjnie przystosowane wyłącznie do sprzedaży obsługowej, z tym że:

1) na fakturze VAT musi być zamieszczony numer kontrolny, a wydruk faktury VAT powinien być połączony z zarejestrowaniem przez kasę tej operacji w pamięci fiskalnej...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem