Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

20 października 2005

29.09.2005 Przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu ...

66

Wersja obowiązująca od 20.10.2005

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

20.10.2005 - ... (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2005 Nr 193 poz. 1618

Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 29 września 2005 r.w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) uprawnionych przedstawicielstwach - należy przez to rozumieć obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych uznane za takie przez Rzeczpospolitą Polską, posiadające przedstawicielstwo lub siedzibę na terytorium kraju;

2) członkach personelu - należy przez to rozumieć członków personelu uprawnionych przedstawicielstw, a także inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium kraju;

3) urzędzie skarbowym - należy przez to rozumieć Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście;

4) naczelniku urzędu skarbowego - należy przez to rozumieć Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

5) podatku - należy przez to rozumieć podatek od towarów i usług.

Rozdział 2Przypadki dokonywania zwrotu podatku

§ 2. 1. Zwrot podatku przysługuje:

1) uprawnionemu przedstawicielstwu z tytułu nabycia towarów i usług w ilości (wartości) wynikającej z porozumienia międzynarodowego lub zasady wzajemności stosowanej przez państwo obce wobec polskich przedstawicielstw;

2) członkom personelu, w ilości (wartości) wynikającej z porozumienia międzynarodowego lub zasady wzajemności stosowanej przez państwo obce wobec polskich członków personelu.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i usług nabytych przez podmioty, o których mowa w ust. 1, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze.

3. Informację o ilości (wartości) towarów lub usług, których nabycie uprawnia do...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem