Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Art. 108 ust. 1 ustawy o VAT nie ma zastosowania do faktur wewnętrznych

103

Przepis art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty nie ma zastosowania do faktur wewnętrznych.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 marca 2011 roku o sygnaturze

I FSK 352/10.

Sytuacja podatnika

Podczas kontroli podatkowej prowadzonej w spółce z o.o. urząd skarbowy zakwestionował zakwalifikowanie określonych transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i uznał, że w przedmiotowej sytuacji nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Skoro więc kwotę podatku naliczonego do odliczenia z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowi kwota podatku należnego, a z tytułu zakwestionowanych transakcji nie powstał po stronie Spółki obowiązek podatkowy, Spółka nie miała również prawa do odliczenia podatku wynikającego z przedmiotowych faktur. Jednakże organ podatkowy uznał, że skoro Spółka na podstawie faktur otrzymanych od kontrahenta wystawiłafaktury wewnętrzne, wykazując w nich podatek VAT, zobowiązana była na podstawie art. 108 ust 1 ustawy o VAT do zapłaty tego podatku. Organ odwoławczy podtrzymał stanowisko naczelnika urzędu skarbowego, ale decyzja została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Następnie dyrektor izby skarbowej wniósł skargę kasacyjną na orzeczenie WSA, ale Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił tę skargę.

Uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

W wydanym wyroku NSA wyraził pogląd, że interpr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem