Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

3 listopada 2011

Awaria kasy rejestrującej, stosowanie kasy rezerwowej.

74

Sytuację awarii kasy fiskalnej reguluje art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054). Prawodawca określił jednoznacznie, iż w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest zobowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może prowadzić sprzedaży która podlega obowiązkowi ewidencji przy użyciu kas (tj. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). W dalszym ciągu może jednak prowadzić sprzedaż na rzecz innych podatników podatku VAT, dokumentując powyższą sprzedaż fakturami VAT.

Regulacje dotyczące rezerwowej kasy rejestrującej nie określają wprost, czy podatnik ma obowiązek nabycia kasy rezerwowej. Jednocześnie pewny jest fakt, że kasy nie można w żaden sposób wypożyczyć, wynająć od producenta, serwisu, czy osób trzecich, w związku z technicznymi zasadami stosowania kas i podstawowymi obowiązkami nałożonymi przez ustawodawcę na podatnika, jakim jest stosowanie kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie, co potwierdza fakt fiskalizacji kasy, gdzie w pamięci kasy zapisywane są obroty wyłącznie podatnika o określonym, przyporządkowanym numerze NIP. W praktyce sprowadza się to do posiadania dwóch kas, co w przypadku małych firm, które potrzebują do ewidencjonowania tylko jedną kasę, jest rozwiązaniem dosyć kosztownym.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek ewidencji za pomocą kasy, wyłącznie naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 procent kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. 

Osobom fizycznym grozi jednak mandat karny do 2.772 zł lub nieporównywalnie wyższa grzywna sądowa, odpowiednia do wielkości uszczuplenia podatkowego. Oczywiście sankcja ta dotyczy wyłączne tej sprzedaży, której taki obowiązek dotyczył. Nie można natomiast sankcji odnosić do całości obrotu. Sankcja pozostaje w ścisłym związku z naruszeniem obowiązku ewidencjonowania. Musi zatem istnieć nierozerwalny związek pomiędzy granicami sankcji a zakresem naruszenia objętego nią obowiązku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 29 lipca 2010r., Sygnatura akt C–188|09, uznał, iż zapis art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, określający sankcję za naruszenie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem