Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

28 lipca 2011

Czy istnieje obowiązek posiadania instrukcji inwentaryzacyjnej i kasowej

90

Biegły rewident poprosił o przedstawienie instrukcji inwentaryzacyjnej i kasowej. Czy jesteśmy zobowiązani do posiadania tych dokumentów?

Odpowiadając na to pytanie należy zwrócić uwagę na zapisy art. 4 (ust. 1 – 4) ustawy o rachunkowości, zgodnie z którymi:

1. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

3. Rachunkowość jednostki obejmuje:

• przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;

• prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

• okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem