Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mamy zamówienie od kontrahenta z Niemiec na dostawę towaru. Towar najpierw zostanie dostarczony do firmy w Polsce, która wyposaży go w złącza, a następnie zostanie wysłany do kontrahenta z Niemiec. Jak powinniśmy opodatkować naszą sprzedaż ? Czy jest to WDT? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinniśmy posiadać i w jakim terminie, żeby móc tą transakcję opodatkować stawką VAT 0% ?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 13 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepis ten stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2) osobą prawną nie będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną nie będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie wymienionymi w pkt. 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

4) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Dokonującym dostawy jest podatnik zarejestrowany, jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 UPTiU. Ponieważ Państwa firma jak również kontrahent z Niemiec są podatnikami podatku od wartości dodanej zarejestrowanymi w swoich krajach na potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych jako podatnicy VAT-UE, to warunkiem niezbędnym do uznania transakcji dostawy towarów na rzecz podatnika z Niemiec jako WDT, jest wywóz towarów z Polski na terytorium innego kraju UE.

Dowody świadczące o wywozie towarów do innego państwa członkowskiego UE (art.42 UPTiU)

Dowodami świadczącymi o wywozie towarów są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem WDT do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

2) kopia faktury,

3) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku 

W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem transakcji WDT, bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentów, o których mowa w punktach 2 i 3, powinien posiadać dokument za...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem