Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

5 grudnia 2011

Faktura wystawiona przed otrzymaniem zaliczki a obowiązek podatkowy w WNT

0 48

Nasza spółka podpisała umowę z dostawcą towarów z Holandii. Przed pierwszą dostawą jesteśmy zobowiązani zapłacić zaliczkę. Jednakże nasz kontrahent jeszcze przed otrzymaniem pieniędzy wystawił nam fakturę zaliczkową. Czy ta faktura powoduje powstanie obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organa podatkowe w indywidualnych interpretacjach, wystawienie przez dostawcę faktury przed otrzymaniem zaliczki nie powoduje u nabywcy powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.20 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9. Jednakże, zgodnie a ust.6 cytowanego przepisu, w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Art.20 ust.7 każe nam natomiast stosować przepis ust. 6 odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.

W interpretacji numer ILPP4/443-143/11-2/ISN z 9 maja 2011 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyraził pogląd, że faktury wystawione przed wpłatą zaliczki nie dokumentują żadnego zdarzenia gospodarczego podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem ich wystawienie nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu zaliczki w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Podobną opinię wy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem