Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , KASY REJESTRUJĄCE

25 maja 2011

Kasa przenośna przy usługach medycznych

0 54

Prowadzę prywatną specjalistyczną praktykę lekarską z zarejestrowaną siedzibą w Poznaniu, miejsce wykonywania usług to Poznań i Przeźmierowo pod Poznaniem. Gabinet czynny jest dwa razy w tygodniu - tam również będzie zainstalowana kasa rejestrująca od dnia 1 maja 2011 roku. W Przeźmierowie przyjmuję dwa razy w miesiącu. Nie zatrudniam pracowników, wszystkie czynności wykonuję sam. W związku z powyższym, czy potrzebne są dwie kasy rejestrujące, czy można zastosować jedną przenośną kasę rejestrującą?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji powyższej sprzedaży, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.

Na podstawie zapisu § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku. w sprawie kryteriów i warunków technicznych którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. nr 212, poz. 1338 ze zm.) paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

• numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),

• numer kolejny wydruku,

• datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży,

• nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

• cenę jednostkową towaru lub usługi,

• ilość i wartość sprzedaży,

• wartość sprzedaży i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku,

• wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,

• łączną kwotę podatku,

• łączną kwotę należności,

• kolejny numer paragonu fiskalnego,

• kolejny numer kasy i oznaczenie kasjera - przy wię...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem