Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

25 maja 2011

Limity i zwolnienia z obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących

79

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania: do 30 kwietnia 2011 roku oraz do 31 grudnia 2012 roku.  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określa zwolnienia niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Limity dotyczące wysokości obrotu uprawniającego podatników do zwolnienia z ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas rejestrujących

wynoszą odpowiednio:

• 20.000 zł - w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2011 roku,

• 40.000 zł - w przypadku podatników, u których kwota obrotu z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym tej kwoty, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania - do 30 kwietnia 2011 roku:

1. Czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010r., czyli:

a. usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - zwolnienie dotyczy wyłącznie usług przechowywania i dozoru mienia, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997r. - ex 63.12.14),

b. usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - zwolnienie dotyczy wyłącznie usług świadczonych przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność (PKWiU z 1997 roku - ex 63.21.10-00.10); uwaga - usługi te będą mogły korzystać ze zwolnienia ewentualnie na mocy poz. 40 załącznika do rozporządzenia, który dotyczy stosowania zwolnień od ewidencji za pomocą kas usług świadczonych przy zastosowaniu automatów,

c. usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych - zwolnienie dotyczy wyłącznie usług świadczonych przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność (PKWiU z 1997 r. - ex 63.21.21-00.10); uwaga - usługi te będą mogły korzystać ze zwolnienia ewentualnie na mocy poz. 40 załącznika do rozporządzenia, który dotyczy stosowania zwolnień od ewidencji za pomocą kas usług świadczonych przy zastosowaniu automatów, 

d. usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU z 1997r. - 74.1), za wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P, którzy korzystać będą ze zwolnienia na podstawie poz. 26 załącznika, 

e. usługi rzeczoznawstwa architektonicznego i inżynierskiego - zwolnienie dotyczy wyłącznie tych usług, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. - ex 74.2),

f. usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - zwolnienie dotyczy wyłącznie tych usług, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. - ex 74.5),

g. usługi detektywistyczne i ochroniarskie - zwolnienie dotyczy wyłącznie tych usług, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997r. - ex 74.6),

h. usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych (PKWiU z 1997r. - ex 74.83),

i. usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane - m.in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa - zwolnienie dotyczy wyłącznie tych usług, których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997r. - ex 74.84),

j. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU z 1997r. - 85),

k. usługi związane z rekreacją kulturą i sportem, które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiem stosowania kas (PKWiU z 1997r. - ex 92),

l. usługi pogrzebowe i pokrewne (PKWiU z 1997r. - 93.03),

m. usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU z 1997 r. - ex 93.05) - zwolnienie dotyczy wyłącznie usług schronisk dla zwierząt,

n. usługi świadczone w gospodarstwach domowych (PKWiU z 1997 r. - 95); uwaga - wyłączenie to ma charakter formalny, gdyż przy zastosowanej w PKWiU metodyce klasyfikowania, usługi te w systemie VAT nie są objęte opodatkowaniem.

2. Podatników, dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w pozycjach 1-33 załącznika do rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2009, jeżeli w 2010 roku udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był wyższy niż 70%,

3. Podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie niektórych rodzajów działalności wskazanych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania i wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Od dnia 1 maja 2011 roku utraciły moc zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu przy użyciu kas rejestrujących o charakterze przedmiotowym i podmiotowym. Utrata zwolnienia objęła usługi prawnicze, usługi medyczne, doradztwo, usługi opieki społecznej, usługi detektywistyczne, rzeczoznawstwa niektóre kategorie usług świadczonych przez podmioty rozliczające się w podatku dochodowym w formie karty podatkowej.

Do dnia 31 grudnia 2012 roku zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,

2. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT), był wyższy niż 80%.

Powyższe zwolnienie stosuje się bez względu na wysokość obrotu i bez względu na fakt, czy podatnik stosuje już kasy do ewidencjonowania innych czynności. Nawet zatem, gdy podatnik wejdzie w obowiązek stosowania kas fiskalnych to usługi i towary wymienione na tej liście nie podlegają ewidencji przy pomocy kas rejestrujących, jednakże dla nich musi być prowadzona ręczna lub komputerowa ewidencja sprzedaży za dany dzień, w myśl zapisu art. 109 ustawy o VAT.

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług

1. Symbol PKWiU ex 01.6 - Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych - z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)

2. Symbol PKWiU 35 -...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem