Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy wpłacone zaliczki na poczet dostaw w walucie obcej wycenia się na koniec roku?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W praktyce rachunkowości powszechnie przyjęło się, iż zaliczki w walutach obcych są wyceniane na dzień bilansowy, a powstałe różnice kursowe odnosi się odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Niemniej wśród księgowych pojawiają się również wątpliwości, czy rzeczywiście...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem