Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Faktura VAT jest powszechnie stosowanym dowodem księgowym. Podatnicy podatku od towarów i usług są zobowiązani do wystawiania tego dokumentu, a ich kontrahenci potrzebują go w celu odliczeniu podatku, czy udokumentowania poniesionego kosztu. Jednakże, pomimo powszechności stosowania, prawidłowe wystawienie i ujęcie w ewidencji faktury nadal sprawia niektórym podmiotom wiele trudności i generuje błędy. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przez podmioty wystawiające faktury VAT.

1. Nieterminowe wystawienie faktury

1.1. Nieterminowe wystawienie faktury dokumentującej wydanie towaru lub świadczenie usługi

Termin wystawienia faktury dokumentującej wydanie towaru lub wykonanie usługi określa §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, a w przypadku, gdy na fakturze podatnik określa wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

W §11 cytowanego rozporządzenia Minister Finansów określił inny termin wystawienia faktury w stosunku do:

1) dostawy lokali i budynków;

2) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego;

3) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych;

4) świadczenia usług wymienionych w poz.140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (czyli między innymi usług uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzaniem ścieków, czy usuwania odpadów);

5) świadczenia usług transportowych;

6) świadczenia usług spedycyjnych i przeładunkowych;

7) świadczenia usług w portach morskich i handlowych;

8) świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych;

9) dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek), gazet, czasopism i magazynów, drukowanych;

10) świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze;

11) świadczenia usług ochrony osób, ochrony, dozoru i przechowywania mienia;

12) świadczenia usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego;

13) świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej;

14) świadczenia usług komunikacji miejskiej;

15) świadczenia usług druku książek (bez map i ulotek), gazet, czasopism i magazynów;

16) sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw;

17) ustanowienia lub przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu i, w odniesieniu do członków spółdzielni mieszkaniowych, wydania albo przeniesienia własności lokalu lub domów jednorodzinnych;

18) czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni;

19) wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta;

20) oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Faktury dokumentujące wymienione powyżej czynności powinny zostać wystawione nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30-tego dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego. Faktury mogą być wystawione wcześniej niż 30-tego dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, jeżeli dokumentują czynności wymienione w punktach 2-4 zamieszczonej powyżej listy i jeżeli zawierają informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy faktura.

Przykład

Spółka świadczy na rzecz odbiorcy usługę transportową. Usługa została wykonana 4 sierpnia. Umowa między kontrahentami przewiduje pięćdziesięciodniowy termin płatności. Obowiązek podatkowy z tytułu usług transportowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia licząc od dnia wykonania usług. Faktura dokumentująca tę usługę powinna zostać wystawiona nie wcześniej niż 4 sierpnia (30-tego dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego) i nie później niż 3 września (moment powstania obowiązku podatkowego), chyba, że kontrahent dokona wcześniejszej płatności – w takiej sytuacji faktura powinna zostać wystawiona z dniem otrzymania zapłaty.

Szczególny moment wystawienia faktury Minister Finansów przewidział również w odniesieniu do usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe. Zgodnie z §12 cytowanego rozporządzenia, faktury dokumentujące takie usługi wystawia się nie później niż 28-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę.

Nieterminowe wystawienie faktury może polegać na jej wystawieniu przed ustawowym terminem albo po tym terminie. Po stronie wystawcy faktury konsekwencją nieterminowego wystawienia faktury może być kara grzywny, wymierzona na podstawie art.62 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy. Ponadto, wystawca faktury, w przypadku nieterminowego wystawienia faktury powinien pamiętać o tym, żeby ująć ją w ewidencji podatkowej za odpowiedni miesiąc, to znaczy za miesiąc, w którym powstał u niego obowiązek podatkowy.

Ryzyko po stronie nabywcy, w przypadku faktury wystawionej zbyt późno w zasadzie nie występuje. Odbiorca faktury obniża podatek należny o podatek naliczony w miesiącu, w którym otrzymał fakturę, a w przypadku faktur dokumentujących dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz świadczenie usług wymienionych w poz.140-153, 174 i 175 załącznika numer 3 do ustawy o VAT, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy, w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia podatku w wymienionych powyżej okresach rozliczeniowych, na mocy art.86 ust.11 ustawy o podatku od towarów i usług, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Większy problem po stronie nabywcy pojawia się w momencie, kiedy faktura zostaje wystawiona przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Zgodnie z art.86 ust.12 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku otrzymania faktury z tytułu nabycia towarów i usług przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi faktur dokumentujących nabycie niektórych usług, dla których przewidziany jest szczególny moment wystawienia faktury, z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi. W związku z tym, nabywca, który otrzymał przedwcześnie wystawioną fakturę VAT musi uważać, żeby nie obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony przed otrzymaniem towaru lub wykonaniem usługi. Na mocy art.12a pkt 2 ustawy o VAT obniżenie podatku w rozliczeniu za dany okres możliwe jest również w przypadku, gdy nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku.

Przykład

Faktura dokumentująca dostawę towaru została wystawiona 4 lipca 2011 roku i dostarczona odbiorcy 8 lipca. Towar został dostarczony odbiorcy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem