Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Obowiązek wystawienia faktury VAT na żądanie osoby fizycznej

93

Usługodawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT na żądanie osoby fizycznej, jeżeli żądanie to zostało zgłoszone przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Wystawienie faktury po upływie tego terminu jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika i to do niego należy decyzja dotycząca jej wystawienia.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy numer ITPP1/443-1098a/10/AJ z 4 lutego 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca jest samorządową jednostką budżetową świadczącą usługi edukacyjne, mające służyć doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. Organizuje różnego rodzaju odpłatne kursy, warsztaty oraz inne formy doskonalenia. Nauczyciele, czyli odbiorcy usług świadczonych przez Wnioskodawcę, dokonują wpłat w formie gotówkowej lub poleceniem przelewu na rachunek bankowy. Często jest to część lub całość wpłaty dokonanej przed terminem rozpoczęcia danej formy doskonalenia. W związku z tym, że ewidencja sprzedaży prowadzona jest za pomocą kasy fiskalnej, wpłaty dokumentowane są paragonem fiskalnym. Jednak na żądanie osoby fizycznej wystawiana jest faktura VAT w terminie siedmiu dni po dokonanej wpłacie.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z następującym pytaniem: Czy dopuszczalne jest wystawianie faktur VAT na rzecz osób fizycznych, dokumentujących płatność, po upływie siedmiu dni od otrzymania wpłaty?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Obowiązek wystawienia faktury wynika z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Natomiast stosownie do art. 106 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Jednym z podstawowych obowiązków podatników podatku od towarów i usług jest prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie sprzedaży. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Minis...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem