Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95) , PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138)

7 sierpnia 2011

Odliczenie podatku z faktury VAT RR nie zawierającej danych nabywcy

86

Faktura VAT RR bez danych nabywcy może stanowić podstawę do obniżenia należnego podatku od towarów i usług. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku III SA/Wa 2482/10 z 23 maja 2011.

Sytuacja podatnika

Omawiane orzeczenie sądu administracyjnego wydane zostało w wyniku skargi podatnika na decyzję organu podatkowego,

wydaną w rezultacie postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2009

roku. W okresie tym spółka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży owoców i warzyw dostarczanych

przez producentów. Sprzedaż na rzecz kontrahentów krajowych dokumentowana była fakturami VAT lub rejestrowana za

pośrednictwem kasy fiskalnej według stawki VAT 3%. Towary handlowe spółka nabywała między innymi od rolników

ryczałtowych. W trakcie kontroli podatkowej organ podatkowy stwierdził, że na oryginałach faktur VAT RR brak było

danych nabywcy oraz imienia i nazwiska oraz podpisu osoby uprawnionej do wystawienia faktury, widniały natomiast dane

dotyczące rolnika ryczałtowego będącego dostawcą, dane o dokumencie stwierdzającym tożsamość dostawcy, dotyczące

towaru, wartości i należności, numer konta bankowego rolnika oraz podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i złożenia

oświadczenia. Do każdej faktury VAT-RR w sposób trwały dołączone były oświadczenia w sprawie pobrania od dostawcy

płodów rolnych 0,01% na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych. W oświadczeniu tym podano pełną nazwę

nabywcy towarów oraz kwotę netto wynikającą z faktury VAT-RR.

Opisane powyżej faktury zostały przez spółkę zaewidencjonowane w rejestrze zakupu RR, a kwotę zryczałtowanego

zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych spółka wykazała w deklaracjach VAT-7 jako kwotę podatku

naliczonego podlegającego odliczeniu. Organ podatkowy zakwestionował powyższe odliczenie podatku ze względu

na to, że braki w zakresie przywołania danych nabywcy na fakturach wykorzystanych przez spółkę jako udokumentowanie

rozliczenia podatkowego powodują naruszenie art. 116 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ustanawiających

obowiązek wystawienia faktury VAT przez podatnika nabywającego produkty rolne od rolnika ryczałtowego oraz

określających jakie dane powinna zawierać faktura VAT RR. Organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję naczelnika

urzędu skarbowego, wobec czego spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W wydanym wyroku sąd administracyjny uchylił decyzje organów podatkowych, argumentując swoje stanowisko

w następujący sposób:

„Zgodnie z art....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem