Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

9 września 2011

Odliczenie podatku z faktury VAT RR nie zawierającej danych nabywcy

76

Faktura VAT RR bez danych nabywcy może stanowić podstawę do obniżenia należnego podatku od towarów i usług.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku III SA/Wa 2482/10 z 23 maja 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka prowadziła działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży owoców i warzyw dostarczanych przez producentów. Sprzedaż na rzecz kontrahentów krajowych dokumentowana była fakturami VAT lub rejestrowana za pośrednictwem kasy fiskalnej według stawki VAT 3%. Towary handlowe spółka nabywała między innymi od rolników ryczałtowych. Na oryginałach faktur VAT RR wystawianych przez spółkę brak było danych nabywcy oraz imienia i nazwiska oraz podpisu osoby uprawnionej do wystawienia faktury, widniały natomiast dane dotyczące rolnika ryczałtowego będącego dostawcą, dane o dokumencie stwierdzającym tożsamość dostawcy, dotyczące towaru, wartości i należności, numer konta bankowego rolnika oraz podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i złożenia oświadczenia.

Do każdej faktury VAT-RR w sposób trwały dołączone były oświadczenia w sprawie pobrania od dostawcy płodów rolnych 0,01% na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych. W oświadczeniu tym podano pełną nazwę nabywcy towarów oraz kwotę netto wynikającą z faktury VAT-RR.

Opisane powyżej faktury zostały przez spółkę zaewidencjonowane w rejestrze zakupu RR, a kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych spółka wykazała w deklaracjach VAT-7 jako kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Organ podatkowy zakwestionował powyższe odliczenie podatku ze względu na to, że braki w zakresie przywołania danych nabywcy na fakturach wykorzystanych przez spółkę jako udokumentowanie rozliczenia podatkowego powodują naruszenie art.116 ust.1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ustanawiający...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem