Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy tworzy się odpis na należność, która nie jest ani w sądzie ani u komornika? Nasza spółka posiada należność od klienta z sierpnia 2009 roku, od dłuższego czasu nie reguluje on swoich należności. Czy powinnam na to utworzyć odpis aktualizujący? Kolejna należność z lutego 2010 roku poszła do sądu w marcu 2011 roku. Czy wiedząc to, powinnam już utworzyć na nią odpis w 2010 roku.

ODPOWIEDŹ

W prawie bilansowym, w przypadku uznania przez kierownictwo jednostki (bądź inne upoważnione osoby) jakiejś należności jako nieściągalnej możemy, albo dokonać całkowitego wyksięgowania przysługujących nam należności, albo też objąć je odpisem aktualizującym. Dla celów prezentacji w bilansie oraz rachunku zysków i strat, efekt w obydwu przypadkach będzie taki sam, czyli zmniejszenie w pozycji należności (np. z tytułu dostaw i usług) oraz zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych (lub kosztów finansowych, w zależności od charakteru transakcji) w kwocie spisanych bądź objętych odpisem aktualizującym należności.

Zgodnie z art. 35 b ustawy o rachunkowości (dalej „UoR”) wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadł...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem