Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

9 września 2011

Opodatkowanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę

92

Gmina z tytułu rozliczenia dotacji celowych otrzymanych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej nie jest podatnikiem VAT. Wobec tego wszelkie rozliczenia dotyczące otrzymanych dotacji takie jak otrzymanie dotacji, zwrot nienależycie wykorzystanej dotacji, wypłaty zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku powodzi pozostają poza systemem rozliczeń podatku VAT Gminy.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 maja 2011 roku numer IPPP3/443-399/11-4/JF.

Sytuacja podatnika

Gmina, która jest czynnym podatnikiem VAT, udziela pomocy finansowej w formie zasiłku celowego przyznawanego na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Pomoc ta udzielana jest przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Aby uzyskać pomoc, poszkodowany musi złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyznawanie i wypłata zasiłków jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę.

Osoby uprawnione są obowiązane przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesienie wydatków związanych z remontem lub odbudową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych. W razie, gdy osoba uprawniona nie rozliczy poniesionych wydatków (nie przedstawi faktur lub rachunków) albo przeznaczy otrzymaną pomoc na cel inny niż ten, na jaki została pomoc udzielona, to zwrot udzielonej pomocy następuje na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa mogą być udzielane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe na realizację zadań związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z usuwaniem skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz usuwaniem skutków innych klęsk żywiołowych. Natomiast wg art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami. Zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

• Jaką stawką VAT opodatkowany byłby zwrot dotacji przez Gminę do budżetu Państwa?

• Czy zwrot niewykorzystanej przez mieszkańca dotacji wskutek podania przez Gminę błędnej stawki VAT kosztorysantom (którzy taką stawkę VAT uwzględnili w kosztorysach, które są podstawą wypłaty zasiłków) podległaby opodatkow...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem