Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

2 maja 2011

Opodatkowanie działalności marketingowej po 1 kwietnia 2011 roku

62

Od 1 kwietnia 2011 roku weszły w życie długo zapowiadane i bardzo niekorzystne dla przedsiębiorców zmiany w zakresie opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów. Zmiany te będą z pewnością miały znaczący wpływ na prowadzone przez firmy akcje marketingowe poprzez zwiększenie kosztów takich akcji. Poniżej przybliżamy zasady opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów obowiązujące po ostatniej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz wskazujemy, jak te zmiany wpłyną na najczęściej stosowane przez przedsiębiorców działania marketingowe.

Ewolucja przepisów dotyczących nieodpłatnych wydań towarów

Kwestię opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów reguluje art. 7 ust. 2 -7 ustawy o podatku od towarów i usług, który wskazuje kiedy nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika należy traktować jak odpłatną dostawę towarów, a więc czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. W historii ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 przepis ten zmieniał się trzykrotnie w sposób, który znacząco wpływał na ogólną zasadę opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów:

• w stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2004 do 31 maja 2005

Art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT brzmiały w sposób następujący:

2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust.1 pkt.1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem (…) jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

3. Przepisu ust.2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

Tak sformułowany przepis stał się przedmiotem licznych wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, bowiem przedsiębiorcy chcieli go czytać wprost i nie opodatkowywać nieodpłatnych wydań towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Organy podatkowe uparcie twierdziły jednak, że wydania towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlegają opodatkowaniu, kierując się wykładnią celowościową przepisów i uzasadniając swoje twierdzenie tym, że gdyby ustawodawca nie chciał opodatkowywać nieodpłatnych wydań towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie wprowadzałby przepisu art. 7 ust. 3, zgodnie z którym opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o małej wartości i próbek na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Ostatecznie spór rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny, który w uchwale z dnia 28 maja 2007 roku (sygnatura I FPS 5/06) orzekł, że nieodpłatne przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem w okresie od 1 maja 2004 do 31 maja 2005 roku podlegały opodatkowaniu VAT.

• w stanie prawnym obowiązującym od 1 czerwca 2005 roku do 31 marca 2011 roku

Zmianie uległ art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, który otrzymał brzmienie:

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Ta z pozoru niewielka zmiana, polegająca na poszerzeniu listy czynności wyłączonych z opodatkowania o przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz na usunięciu zwrotu „jeżeli ich przekazanie (wręczenie) wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem”, okazała się kluczowa dla interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów, odebrała bowiem organom podatkowym argument celowościowej interpretacji przepisu art. 7 ustawy o VAT.

W tym przypadku znowu rozgorzała dyskusja pomiędzy podatnikami a Ministerstwem Finansów odnośnie obowiązku opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów, zakończona wyrokiem NSA w składzie 7 sędziów z 23 marca 2009 roku (sygnatura I FSP 6/08), w którym orzeczono, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 czerwca 2005 roku przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

• w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2011 roku

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług został zmieniony w taki sposób, że nie ulega już wątpliwości, że każde nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, podlega opodatkowaniu VAT, bez względu na to na jaki cel towary są przekazywane. Powyższa zmiana jest zgodna z brzmieniem unijnej Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

W kolejnym punkcie omawiamy dokładnie zasady opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów w nowym stanie prawnym.

Nieodpłatne wydania towarów po 1 kwietnia 2011 roku

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011 roku przez dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, tak sformułowany przepis nakazuje przedsiębiorcom opodatkować każde nieodpłatne przekazanie towarów należących do ich przedsiębiorstwa, jeżeli przysługiwało im w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów, bez względu na to, na jakie cele towary są wydawane. W tym miejscu należy podkreślić, że ustawodawca każe na...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem