Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , NIERUCHOMOŚCI

1 kwietnia 2011

Opodatkowanie usług magazynowania świadczonych dla zagranicznego podmiotu

108

Polscy podatnicy nie mają lekkiego życia jeżeli chodzi o interpretowanie przepisów podatkowych. Pomimo deklaracji o dążeniu do ujednolicenia interpretacji podatkowych zdarzają się sytuacje, w których poglądy Ministerstwa Finansów i sądów administracyjnych co do danego zagadnienia są rozbieżne. Co więcej, zdarzają się też sytuacje, w których poglądy samego Ministerstwa Finansów, wyrażane w różnych interpretacjach podatkowych są rozbieżne. Przykładem takich problemów jest na przykład kwestia opodatkowania premii pieniężnych, czy jakiś czas temu kwestia opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Kolejną nierozstrzygniętą kwestią jest miejsce opodatkowania kompleksowych usług magazynowania towarów, świadczonych na rzecz kontrahenta nie posiadającego siedziby ani stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest co do zasady miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli polski podatnik świadczy usługę magazynowania na rzecz podatnika posiadającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza terytorium kraju, a nie posiadającego innego stałego miejsca prowadzenia działalności, miejscem opodatkowania tych usług jest terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli na przykład polski usługobiorca świadczy usługę magazynowania na rzecz spółki posiadającej siedzibę w Niemczech, to w myśl cytowanego przepisu miejscem świadczenia takiej usługi jest terytorium Niemiec, a więc usługa nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski. Polski usługodawca powinien zatem wystawić fakturę bez podatku VAT, a niemiecki usługobiorca jest zobowiązany do rozliczenia importu usług z tego tytułu.

Powyższe postępowanie jest zasadne, jeżeli zastosujemy wyrażoną w art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług ogólną zasadę dotyczącą miejsca świadczenia usług. Od tej zasady są jednak wyjątki. Zgodnie z art. 28e miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości. Gdyby do usługi magazynowania zastosować ten przepis, świadczona na rzecz niemieckiego podatnika usługa magazynowania, która jest fizycznie wykonywana w magazynie położonym na terytorium Polski podlegałaby opodatkowaniu na terytorium naszego kraju, bo tu położona jest nieruchomość.

W takiej sytuacji polski podatnik byłby zobowiązany do wystawienia faktury VAT z zastosowaniem 23% stawki podatku od towarów i usług. Rozbieżność w sposobie określenia miejsca świa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem