Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka posiada w zarządzie jedną osobę (prezesa), która jest obywatelem Danii. Prezes przebywa obecnie w swoim kraju, a my nie mamy podpisanego pełnomocnictwa do składania deklaracji podatkowych. Co w takim wypadku możemy zrobić? Zastanawiamy się nad trzema wariantami:

  1. wysłać deklaracje bez podpisu do urzędu skarbowego - wtedy urząd wezwie chyba do uzupełnienia podpisu?;

  2. podpisać mimo braku pełnomocnictwa napisać jakieś pismo wyjaśniające i dosłać pełnomocnictwo parę dni później (pytanie czy ta opcja jest bezpieczna dla osoby podpisującej)?;

  3. kazać wysłać prezesowi deklarację z Danii do US w Polsce?

Kwestię podpisywania deklaracji podatkowych określa szczegółowo rozdział 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Generalną zasadą jest, iż deklarację może podpisać podatnik lub osoba uprawniona do reprezentowania podatnika (np. zarząd w przypadku osób prawnych). Ponadto zgodnie z art. 80 a Ordynacji podatkowej:

§ 1. Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.

§ 2. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

§ 2a. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

§ 3. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliłygo wszystkie osoby...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem