Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

20 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 20 - Chemikalia i wyroby chemiczne, włączając biometanol, bioetanol i estry kwasów tłuszczowych dla celów napędowych

103

Sekcja C, dział 20 obejmuje:

 • gazy techniczne,

 • barwniki i pigmenty,

 • pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne,

 • pozostałe podstawowe chemikalia organiczne,

 • nawozy i związki azotowe,

 • tworzywa sztuczne w formach podstawowych,

 • kauczuk syntetyczny w formach podstawowych,

 • pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne,

 • farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające,

 • mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące; wyroby kosmetyczne i toaletowe,

 • pozostałe wyroby chemiczne,

 • włókna chemiczne.

Dział 20

CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE

20.1

CHEMIKALIA PODSTAWOWE, NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE, TWORZYWA SZTUCZNE

I KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH

20.11

GAZY TECHNICZNE

20.11.1

Gazy techniczne

20.11.11

Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

20.11.11.0

Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

2804 10 00

2804 21 00

2804 29

2804 30 00

2804 40 00

20.11.12

Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami

20.11.12.0

Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami

2811 21 00

2811 29 10

2811 29 30

2811 29 90

20.11.13

Powietrze ciekłe i sprężone

20.11.13.0

Powietrze ciekłe i sprężone

2853 00 30

20.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych

20.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych

20.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych

20.12

BARWNIKI I PIGMENTY

20.12.1

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki metali

20.12.11

Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu

20.12.11.0

Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu

2817 00 00

2823 00 00

20.12.12

Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi

20.12.12.0

Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi

2819 10 00

2819 90

2820

2824

2825 50 00

20.12.19

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali

20.12.19.0

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali

2821

2822 00 00

2825

(z wył. 2825 10 00

 2825 50 00)

20.12.2

Ekstrakty garbarskie lub barwiące; garbniki i ich pochodne; środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane

20.12.21

Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie

20.12.21.0

Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe

i preparaty wytworzone na ich bazie

3204

3205 00 00

20.12.22

Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

20.12.22.0

Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry

i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

3201

3203 00

20.12.23

Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego

20.12.23.0

Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego

3202

20.12.24

Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory

20.12.24.0

Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne

w rodzaju stosowanych jako luminofory

3206

20.12.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów

20.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów

20.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów

20.13

POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA NIEORGANICZNE

20.13.1

Uran wzbogacony i pluton; uran zubożony i tor; pozostałe pierwiastki radioaktywne

20.13.11

Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki

20.13.11.0

Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki

2844 20

20.13.12

Uran zubożony i tor oraz ich związki

20.13.12.0

Uran zubożony i tor oraz ich związki

2844 30

20.13.13

Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki

20.13.13.0

Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki

2844 40

20.13.14

Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych

20.13.14.0

Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych

8401 30 00

20.13.2

Pierwiastki chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy i związki nieorganiczne

20.13.21

Niemetale (metaloidy)

20.13.21.0

Niemetale (metaloidy)

2801

2802 00 00

2803 00

2804 50

2804 61 00

2804 69 00

2804 70 00

2804 80 00

2804 90 00

20.13.22

Związki halogenów i siarki z niemetalami

20.13.22.0

Związki halogenów i siarki z niemetalami

2812

2813

20.13.23

Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć

20.13.23.0

Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand

i itr; rtęć

2805

20.13.24

Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu

i ditlenek siarki

20.13.24.0

Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki

2806

2807 00

2809

2810 00

2811 11 00

2811 19

2811 22 00

2811 29 05

20.13.25

Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne

20.13.25.0

Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne

2815

2816

2818 30 00

2825 10 00

20.13.3

Związki fluorowców z metalami; podchloryny, chlorany i nadchlorany

20.13.31

Związki fluorowców z metalami

20.13.31.0

Związki fluorowców z metalami

2826

2827

(z wył. 2827 10 00)

20.13.32

Podchloryny, chlorany i nadchlorany

20.13.32.0

Podchloryny, chlorany i nadchlorany

2828

2829

20.13.4

Siarczki, siarczyny i siarczany; azotany, fosforany i węglany

20.13.41

Siarczki, siarczyny i siarczany

20.13.41.0

Siarczki, siarczyny i siarczany

2830

2831

2832

2833

20.13.42

Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu

20.13.42.0

Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany,

z wyłączeniem azotanu potasu

2834 29

2835

20.13.43

Węglany

20.13.43.0

Węglany

2836

20.13.5

Sole pozostałych metali

20.13.51

Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych

20.13.51.0

Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych

2841

2843

20.13.52

Związki nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty inne niż amalgamaty metali szlachetnych

20.13.52.0

Związki nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty inne niż amalgamaty metali szlachetnych

2852 00 00

2853 00 10

2853 00 50

2853 00 90

20.13.6

Pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

20.13.61

Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)

20.13.61.0

Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)

2845

20.13.62

Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych

20.13.62.0

Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych

2837

2839

2840

2842

20.13.63

Nadtlenek wodoru

20.13.63.0

Nadtlenek wodoru

2847 00 00

20.13.64

Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki

20.13.64.0

Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki

2848 00 00

2849

2850 00

20.13.65

Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu

20.13.65.0

Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu

2846

20.13.66

Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej

20.13.66.0

Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej

2503 00 90

20.13.67

Piryty żelazowe wyprażone

20.13.67.0

Piryty żelazowe wyprażone

2601 20 00

20.13.68

Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione

20.13.68.0

Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione

7104 10 00

7104 20 00

20.13.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

20.13.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

20.13.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

20.14

POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA ORGANICZNE

20.14.1

Węglowodory i ich pochodne

20.14.11

Węglowodory alifatyczne

20.14.11.0

Węglowodory alifatyczne

2901

20.14.12

Węglowodory cykliczne

20.14.12.0

Węglowodory cykliczne

2902

20.14.13

Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych

20.14.13.0

Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 19

2903 21 00

2903 22 00

2903 23 00

2903 29 00

20.14.14

Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane

20.14.14.0

Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane

2904

20.14.19

Pozostałe pochodne węglowodorów

20.14.19.0

Pozostałe pochodne węglowodorów

2903 31 00

2903 39

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44

2903 45

2903 46

2903 47 00

2903 49

2903 51 00

2903 52 00

2903 59

2903 61 00

2903 62 00

2903 69

20.14.2

Alkohole, fenole, fenyloalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; alkohole tłuszczowe przemysłowe

20.14.21

Alkohole tłuszczowe przemysłowe

20.14.21.0

Alkohole tłuszczowe przemysłowe

3823 70 00

20.14.22

Alkohole monowodorotlenowe

20.14.22.1

Biometanol (włączając dla celów napędowych), z wyłączeniem zawartego

w bioeterach

2905 11 00*

20.14.22.9

Pozostałe alkohole monowodorotlenowe

2905 11 00*

2905 12 00

2905 13 00

2905 14

2905 16

2905 17 00

2905 19 00

2905 22

2905 29

20.14.23

Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne

20.14.23.0

Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne

2905 31 00

2905 32 00

2905 39

2905 41 00

2905 42 00

2905 43 00

2905 44

2905 45 00

2905 49

2905 51 00

2905 59

2906

20.14.24

Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli

20.14.24.0

Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli

2907

2908

20.14.3

Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwasy karboksylowe i ich pochodne

20.14.31

Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji

20.14.31.0

Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji

3823 11 00

3823 12 00

3823 13 00

3823 19

20.14.32

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne

20.14.32.0

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne

2915

20.14.33

Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne

20.14.33.0

Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne

2916

2917 11 00

2917 12

2917 13

2917 14 00

2917 19

2917 20 00

20.14.34

Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli

20.14.34.0

Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli

2917 32 00

2917 33 00

2917 34

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

2917 39

2918 11 00

2918 12 00

2918 13 00

2918 14 00

2918 15 00

2918 16 00

2918 18 00

2918 19 30

2918 19 40

2918 19 85

2918 29

2918 30 00

2918 91 00

2918 99

20.14.4

Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną

20.14.41

Związki z aminową grupą funkcyjną

20.14.41.0

Związki z aminową grupą funkcyjną

2921

20.14.42

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego

20.14.42.0

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem