Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

5 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja E - Dostawa wody; ścieki i odpady oraz usługi związane z ich rekultywacją

95

Sekcja ta obejmuje:

 • wodę w postaci naturalnej,

 • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

 • handel wodą za pośrednictwem sieci wodociągowej,

 • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

 • osady ze ścieków kanalizacyjnych,

 • odpady,

 • usługi związane ze zbieraniem odpadów,

 • usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów,

 • usługi związane ze składowaniem odpadów,

 • usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,

 • usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych,

 • surowce wtórne,

 • usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych, wód powierzchniowych, powietrza, odkażaniem budynków, zakładów i terenów przemysłowych i inne usługi związane z rekultywacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

 • sprzedaży hurtowej odpadów, włączając gromadzenie, segregowanie, pakowanie, itp. bez procesu przemysłowego, sklasyfikowanej w 46.77.10.0,

 • doradztwa w sprawach środowiska naturalnego, sklasyfikowanego w 74.90.13.0.

Uwagi dodatkowe:

 • sekcja ta obejmuje także transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

Symbol PKWiU

Nazwa grupowania

Powiązania

z CN-2007

Dział 36

WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM

I DOSTARCZANIEM WODY

36.0

WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM

I DOSTARCZANIEM WODY

36.00

WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM

I DOSTARCZANIEM WODY

36.00.1

Woda w postaci naturalnej

36.00.11

Woda w postaci naturalnej zdatna do picia

36.00.11.0

Woda w postaci naturalnej zdatna do picia

-

36.00.12

Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia

36.00.12.0

Woda w postaci naturalnej niezdatna do picia

-

36.00.2

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.20

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.20.0

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.3

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.30

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

36.00.30.0

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

Dział 37

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH

37.0

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH

37.00

USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH

37.00.1

Usługi związane ze ściekami

37.00.11

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

37.00.11.0

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

37.00.12

Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych

37.00.12.0

Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych

37.00.2

Osady ze ścieków kanalizacyjnych

37.00.20

Osady ze ścieków kanalizacyjnych

37.00.20.0

Osady ze ścieków kanalizacyjnych

3825 20 00

Dział 38

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

38.1

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW

38.11

USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

38.11.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

38.11.11

Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

38.11.11.0

Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

38.11.19

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

38.11.19.0

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

38.11.2

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

38.11.21

Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

38.11.21.0

Usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

38.11.29

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

38.11.29.0

Usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

38.11.3

Odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu

38.11.31

Odpady komunalne inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu

38.11.31.0

Odpady komunalne inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu

3825 10 00

38.11.39

Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu

38.11.39.0

Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nienadające się do recyklingu

-

38.11.4

Wraki przeznaczone do złomowania

38.11.41

Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania

38.11.41.0

Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania

8908 00 00

38.11.49

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

38.11.49.0

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

-

38.11.5

Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu

38.11.51

Odpady szklane

38.11.51.0

Odpady szklane

7001 00 10

38.11.52

Odpady z papieru i tektury

38.11.52.0

Odpady z papieru i tektury

4707

38.11.53

Opony pneumatyczne, używane

38.11.53.0

Opony pneumatyczne, używane

4012 20 00

38.11.54

Pozostałe odpady gumowe

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

4004 00 00

38.11...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem