Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY , KASY REJESTRUJĄCE

2 listopada 2011

Podstawowe obowiązki podatnika stosującego ewidencję za pomocą kasy rejestrującej

70

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, podatnicy podatku od towarów i usług prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani:

1. Dokonywać ewidencji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i przy każdej sprzedaży drukować paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wydawać nabywcy oryginał wydrukowanego dokumentu,

2. Sporządzać raporty fiskalne:

a. dobowe - po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz

b. miesięczne - po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu,

3. Ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestać sprzedaży, w przypadkach określonych w art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,

4. Weryfikować poprawność pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów (usług) i właściwego ich przyporządkowania do stawek podatków oraz niezwłocznie zgłaszać serwisowi każdą nieprawidłowość w jej pracy,

5. Poddawać kontroli stan nienaruszalności kasy i prawidłowość jej pracy na każde żądanie właściwych organów,

6. Zgłaszać w odpowiednich terminach do obowiązkowego przeglądu technicznego kasy u właściwego serwisanta; (obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się co 24 miesiące),

7. Dokonywać wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii na taśmie papierowej,

8. Przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w Ordynacji podatkowej, czyli do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, 

9. Stosować kasy wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich używania przez osoby trzecie,

10. Zgłaszać kasy w terminie 7 dni od dnia ich fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego,

11. Nanieść na obudowę kasy w sposób trwały jej numer ewidencyjny,

12. Zamieszczać w książce kasy rejestrującej wpisy dokonywane przez podatnika oraz umożliwić dokonywanie wpisów serwisantowi kasy,

13. Przechowywać książkę kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniać ją na żądanie właściwy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem