Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

9 września 2011

Prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie autobusu dowożącego niepełnosprawnych uczniów do szkół

102

Urząd Miejski zawarł umowę z powiatem o dofinansowanie zakupu autobusu przeznaczonego do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zakup jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konieczność dowozu przez Gminę uczniów niepełnosprawnych w celu realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Autobus będzie wykorzystywany do przewozów umożliwiających korzystanie z usług edukacyjnych zwolnionych z VAT. Czy wykonując zadania statutowe, gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT zapłaconego przy zakupie autobusu?

ODPOWIEDŹ

Nie. W opisanej w pytaniu sytuacji gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie autobusu przeznaczonego do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, gdyż dowóz ten jest realizowany przez gminę w ramach zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, a tym samym stanowi czynność korzystającą ze zwolnienia z VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi tego podatku przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z ograniczeniami i wyłączeniami szczegółowo wymienionymi w ustawie). Kwotę podatku naliczonego stanowi - co do zasady – suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w przypadku gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Aby zatem po...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem