Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT prowadzi działalność gospodarczą polegającą na działalności produkcyjnej realizowanej w nowo powstałej fabryce położonej w SSE oraz produkcji półfabrykatów, która odbywa się w obiekcie położonym poza SSE. Podatnik zamierza część działalności (produkcję półfabrykatów) przekazać dzieciom lub żonie. Z informacji udzielonej przez podatnika wiadomo, że małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej. Jakie skutki wywoła taka operacja w podatku VAT, podatku dochodowym oraz czy wystąpi podatek PCC?

Skutki w podatku VAT

Po pierwsze należy ustalić, czy mamy do czynienia z transakcją zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy też z transakcją nieodpłatnego przekazania towarów? 

Zgodnie z treścią art.2 pkt.27e ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze przedsiębiorstwa, np.: oddział, wydział, dział itp. Wyodrębnienie finansowe oznacza taką sytuację, gdy prowadzona przez firmę ewidencja rachunkowa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zadań gospodarczych realizowanych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi zatem stanowić funkcjonalnie odrębną całość, zdolną do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. O ile przekazana przez podatnika część majątku spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wówczas transakcja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Zgodnie bowiem z art.6 pkt.1 UPTiU, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie „transakcji zbycia”, podobnie jak „dostawa towarów”(art.7 ust.1 UPTiU), obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. 

Należy również dodać, iż w myśl art.91 ust.9 UPTiU, na nabywcy zorganizowanej części przedsiębi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem