Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY , DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Rejestracja na kasie fiskalnej gminnych dopłat do ceny odbioru ścieków

89

Dokonywana przez gminę dopłata do ceny taryfowej za usługę odbioru ścieków od mieszkańców gminy nie wlicza się do obrotów podatnika na rzecz osób fizycznych i nie podlega ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach numer IBPP4/443-1969/10/AŚ z 29 marca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Zakład Gospodarki Komunalnej, który jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy, odrębnie od niej zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług, realizuje zadania własne Gminy, głównie w zakresie gospodarki ściekowej (kanalizacyjnej). Zakład zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przygotował wniosek o zatwierdzenie cen taryfowych na odbiór ścieku na rok 2010. Z uwagi na fakt, że skalkulowana cena taryfowa za 1 m3 ścieku płacona przez mieszkańca byłaby dla gospodarstwa domowego bardzo wysoka, Gmina zgodnie z ustawą uchwaliła dopłatę dla tej grupy odbiorców w formie dotacji przedmiotowej. Dotacja przedmiotowa przekazywana jest przez Gminę każdego miesiąca w formie zaliczki, na podstawie prognozowanej ilości odprowadzanego ścieku, a następnie rozliczana na koniec roku według faktycznie dokonanej sprzedaży. Dopłata w formie dotacji przedmiotowej stanowi część ceny, drugą część stanowi kwota płacona przez mieszkańca Gminy. Na część ceny w formie dotacji przedmiotowej Wnioskodawca wystawia fakturę wewnętrzną dokumentującą sprzedaż na Wnioskodawcę. Jednocześnie Wnioskodawca wystawia faktury, stanowiące uzupełnienie ceny taryfowej, na osoby fizyczne za odprowadzanie ścieków, gdzie cena za odprowadza...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem