Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od połowy zeszłego roku jestem księgową w sp. z o.o. Był tam straszny bałagan, więc wyprowadzałam cały rok od początku. Teraz jak już mam wszystko zaksięgowane okazuje się, że mam dużą rozbieżność między spisem z natury a tym co mam na koncie towary. Dawno nie robiono inwentaryzacji i nikt nie potrafi powiedzieć kiedy i jak to się mogło stać. Chciałabym wyjść w księgach na stan jaki faktycznie mają. Różnica wynosi ok. 40 000 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m UPDOP. Odrębnymi przepisami normującymi zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej są przepisy Ustawy o rachunkowości (UoR).

Ustawa o rachunkowości określa terminy i metody inwentaryzacji. Spis z natury jest podstawową metodą inwentaryzacji, którą inwentaryzuje się między innymi rzeczowe składniki aktywów obrotowych np. surowce, materiały, towary, produkcję w toku itp. (art. 26 ust. 1 UoR). Inwentaryzację należy przeprowadzić na ostatni dzień każdego roku obrotowego.

Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację:

1) składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym;

2) zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - przeprowadzono raz w ciągu 2 lat;

Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ust.1 i 2 UoR). Właściwa organizacja i dokumentacja inwentaryzacji ma zasadnicze znaczenie dla potwierdzenia jej wiarygodności i rzetelności oraz pra...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem