Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszej grupie kapitałowej mamy spółkę zagraniczną, która ma inny rok obrotowy niż kalendarzowy, a ponadto stosuje inną politykę rachunkowości. W jaki sposób mamy skonsolidować jej dane?

Zgodnie z przepisami art. 63c ust. 1 ustawy o rachunkowości, skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się na ten sam dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Jeżeli ten sam dzień bilansowy nie może być przyjęty przez poszczególne jednostki grupy kapitałowej to konsolidacją można objąć sprawozdanie finansowe sporządzone za inny okres roczny niż rok obrotowy, pod warunkiem, że dzień bilansowy tych sprawozdań finansowych przypada nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem bilansowym przyjętym dla grupy kapitałowej. Dotyczy to również sprawozdań finansowych jednostek, dla których stosuje się metodę praw własności. Tak więc w przypadku gdyby sprawozdanie finansowe spółki niższego szczebla było sporządzane na dzień bilansowy wcześniejszy niż 3 miesiące od dnia bilansowego spółki dominującej sporządzającej skonsoli...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem