Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

9 września 2011

Sposób dokumentowania wynagrodzenia motywacyjnego z tytułu wielkości sprzedaży

102

O tym, czy wynagrodzenie motywacyjne wobec kontrahenta z tytułu wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności przyjmuje formę premii pieniężnej (procentowej lub kwotowej) czy rabatu obniżającego obrót decyduje wybrana przez przedsiębiorcę strategia gospodarcza, co sprzeciwia się możliwości decydowania przez organ podatkowy o zakwalifikowaniu udzielonej przez podatnika premii pieniężnej jako rabatu obniżającego jego obrót.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku I FSK 432/10 z 24 marca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca, spółka działająca jako grupa zakupowo-sprzedażowa, zrzesza małe i średnie firmy handlujące materiałami budowlanymi. Spółka ta podpisuje z dostawcami umowy, które określają między innymi warunki udzielania premii pieniężnych. Zapisy umowne stanowią, że premie pieniężne mogą być udzielane bez względu na wysokość obrotu lub z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów w danym okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc, kwartał, półrocze lub rok. Premie pieniężne otrzymywane od dostawców mogą być również uwarunkowane terminowymi płatnościami faktur. Rozliczenie premii, w zależności od zawartej umowy, następuje na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez otrzymującego premię lub noty uznaniowej wystawianej przez udzielającego premii, po wcześniejszym potwierdzeniu wzajemnych obrotów. Na podstawie odrębnych porozumień spółka świadczy również na rzecz dostawców usługi marketingowe wspierające sprzedaż, ale ich świadczenie jest odrębnie opodatkowywane i dokumentowane fakturami VAT.

Otrzymywane i wypłacane przez wnioskodawcę premie nie są wynagrodzeniem za opisane powyżej działania marketingowe. W związku z powyższym, 24 kwietnia 2009 roku spółka zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji i zadała pytanie, czy w przedstawionym stanie faktycznym ma miejsce odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W odpowiedzi na zapytanie spółki działający z upoważnienia Ministra Finansów organ podatkowy wydał interpretację podatkową, w której stwierdził, że opisane przez wnioskodawcę premie pieniężne wypłacane odbiorcom stanowią rabat obniżający wartość konkre...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem