Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , NIERUCHOMOŚCI

9 września 2011

Sprzedaż gruntu użytkownikowi wieczystemu

115

Użytkownik wieczysty działki zwrócił się do gminy o sprzedaż gruntu w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana, a zabudowania stanowią własność użytkownika wieczystego. Czy Gmina dokonując sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu powinna naliczyć podatek VAT w wysokości 23% od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy prawem własności nieruchomości a prawem użytkowania wieczystego?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21. sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) – dalej ustawa ogn nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3. Na podstawie ust. 2 art. 32 ustawy ogn z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. W tym przypadku przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Stosownie zaś do postanowień art. 67 ust. 1 ustawy ogn cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. W przypadku jednak gdy Gmina dokonuje sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu zgodnie z art. 69 ustawy ogn na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11. marca 2004r. o podatkuod towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – dalej ustawa o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. W świetle powyższych regulacji kwotę należną z tytułu sprzedaży stanowi w tym przypadku różnica pomiędzy wartością nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Tak więc zasadniczo w zakresie uzgodnionej ceny zawiera się podatek od towarów i usług (VAT), chyba że strony transakcji w zawartej umowie postanowią inaczej. Jeżeli zatem Gmina określi cenę nieruchomości, to jest różnicę pomiędzy wartością nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, bez wskazania, że jest to wartość netto, do której zostanie doliczony VAT, wówczas należy uznać, że jest to cena zawierająca w sobie tenże podatek.

W kontekście omawianej problematyki należy równocześnie zwrócić uwagę na prezentowany przez niektóre organy podatkowe pogląd w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży prawa własności gruntu dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. W interpretacji indywidualnej z dnia 14.02.2011r. znak IPPP1-443-1161/10-2/AS Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że „(…) art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów rozumie się pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem