Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Problem dotyczy sprzedaży towaru dla klienta indywidualnego. Każda sprzedaż dla osoby prywatnej podlega

fiskalizacji. Jeżeli osoba prywatna mieszka poza UE i wywozi dużą ilość towaru i chce otrzymać fakturę

to powinien otrzymać fakturę VAT wg krajowych stawek np. 23% czy powinien otrzymać fakturę eksportową

w zerowych stawkach VAT-u ?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji sprzedaży towarów osobie fizycznej spoza Unii Europejskiej zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (art. 126 – 130) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu  w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym. Zgodnie z tymi przepisami osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego, przy czym zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych. Stałe miejsce zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej „sprzedawcami”, którzy:

1) są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz

2) prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz

3) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów zajmujących się zwrotem podatku, lub sami dokonują zwrotu podatku podróżnemu.

Sprzedawcy są obowiązani:

1) poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami;

2) zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;

3) oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku;

4) poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku, i pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem