Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem na podatkowej książce przychodów i rozchodów. W maju 2010 kupiłem część składową komputera, w czerwcu dokupiłem resztę, a na początku lipca złożyłem całość w jeden zestaw komputerowy. Pytanie, kiedy mogę rozpoznać wydatki na części za koszt podatkowy, albo czy muszę to połączyć w jedną wartość i amortyzować?

Z treści pytania postawionego przez czytelnika wynika, iż w okresie dwóch miesięcy dokonywał zakupów części

składowych w celu późniejszego złożenia ich w jeden środek trwały (przyjmujemy, iż przedmiotowy zestaw komputerowy

stanowi środek trwały w rozumieniu przepisów podatkowych). Tak więc opisane części stanowiły „środek trwały w budowie”

do momentu jego złożenia i przyjęcia do używania. Zgodnie z art. 22 a ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych (dalej: „ustawa o pit”), amortyzacji podlegają (…) stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub

wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi”.

Za wartość początkową środków trwałych uważa się m.in. w razie odpłatnego...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem