Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

5 października 2011

Stawka VAT przy refakturze usług dotyczących najmu pomieszczeń

85

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy refakturowaniu usług dotyczących wynajmu pomieszczeń? Faktura za czynsz najmu wystawiana jest na początku miesiąca, a na koniec miesiąca wystawiana jest faktura za media na rzecz najemców.

ODPOWIEDŹ

Czynsz najmu podlega opodatkowaniu stawką 23% w przypadku najmu lokalu użytkowego lub podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług w przypadku najmu lokali o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe. Zgodnie z najnowszymi interpretacjami organów podatkowych, w przypadku refakturowania opłat za media należy zastosować stawkę podatku właściwą dla usługi najmu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Powyższy przepis wszedł wprawdzie w życie 1 kwietnia bieżącego roku, wcześniej posiadał on jednak swój odpowiednik w art. 28 Dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że przeniesienie ciężaru kosztów powinno być traktowane jako świadczenie usług w tym samym zakresie. Na świadczącym usługę spoczywa zatem obowiązek prawidłowego określenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do danej czynności.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny ra...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem