Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

5 października 2011

Stawka VAT przy refakturze usług dotyczących najmu pomieszczeń

0 45

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy refakturowaniu usług dotyczących wynajmu pomieszczeń? Faktura za czynsz najmu wystawiana jest na początku miesiąca, a na koniec miesiąca wystawiana jest faktura za media na rzecz najemców.

ODPOWIEDŹ

Czynsz najmu podlega opodatkowaniu stawką 23% w przypadku najmu lokalu użytkowego lub podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług w przypadku najmu lokali o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe. Zgodnie z najnowszymi interpretacjami organów podatkowych, w przypadku refakturowania opłat za media należy zastosować stawkę podatku właściwą dla usługi najmu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Powyższy przepis wszedł wprawdzie w życie 1 kwietnia bieżącego roku, wcześniej posiadał on jednak swój odpowiednik w art. 28 Dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że przeniesienie ciężaru kosztów powinno być traktowane jako świadczenie usług w tym samym zakresie. Na świadczącym usługę spoczywa zatem obowiązek prawidłowego określenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do danej czynności.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny ra...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem