Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

9 września 2011

Stawka VAT w przypadku wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych firmie

82

Miasto na prawach powiatu jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie zawartej umowy miasto wydzierżawiło Spółce z o.o. stanowiące jego własność nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi. W niektórych z nich są także lokale użytkowe, ale zdecydowana większość to lokale mieszkalne. Dzierżawca uiszcza na rzecz wydzierżawiającego comiesięczny czynsz dzierżawny, do którego doliczany jest podatek od towarów i usług. Nieruchomości te wydzierżawione zostały Spółce celem uzyskiwania przez nią, przychodów w postaci czynszów z wynajmu lokali. Jaką stawką miasto powinno opodatkować opisaną powyżej usługę?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z postanowieniami art. 693 § 1ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zmian.) przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Stosownie zaś do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11. marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – dalej ustawa o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie natomiast z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się od podatku...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem