Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Środek trwały został dofinansowany w wysokości 80%. Kwota dofinansowana zawieszona została na przychodach przyszłych okresów (PPO). Środek trwały jest bilansowo amortyzowany a jednocześnie dokonujemy odpisu PPO w wynik finansowy. Czy to co księguję na przychody stanowi przychód podatkowy oraz czy amortyzacja (jeśli amortyzacja jest jednorazowa) stanowi koszt podatkowy w 100% czy tylko w tych 20%, które nie zostało dofinansowane?

ODPOWIEDŹ Odpowiadając na to pytanie przyjmujemy założenie, iż dofinansowanie pochodzi z pomocy publicznej, która na podstawie odpowiednich przepisów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W omawianym przypadku podmiot powinien dokonać odrębnej analizy dla celów podatkowych jak i księgowych. Prawo podatkowe Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych (...) od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Tak więc w przypadku gdy mówimy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem