Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Z powodu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i składek ZUS u pracodawcy powstały koszty, które zostały kosztami księgowymi roku 2009 a podatkowymi 2010. Koszty księgowo roku 2010, podatkowo są kosztem roku 2011. Jak to będzie w wyniku finansowym za 2010? Czy należy podwyższyć koszty księgowe roku 2010 o koszty podatkowo zaliczane do roku 2010?

Żeby bardziej obrazowo przedstawić rozwiązanie tego problemu zarówno od strony księgowej jak i podatkowej posłużymy się przykładem.

Przykład 1

W roku 2009 spółka X osiągnęła wynik finansowy brutto w wysokości 20.000 zł. W księgach roku 2009 ujęto memoriałowo koszty wszystkich wynagrodzeń i składek ZUS dotyczących tegoż roku. Wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2009 zostały wypłacone nieterminowo w roku 2010. Kwota nieterminowo wypłaconych wynagrodzeń oraz nieopłaconych składek ZUS wynosiła razem 50.000 zł.

Ustalenie podstawy opodatkowania w roku 2009

• Zysk brutto: 20.000 zł

• Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (różnice przejściowe) + 50.000 zł

• Podstawa opodatkowania 70.000 zł

• Podatek 19% 13.300 zł

Księgowanie podatku dochodowego:

- Wn 870 Obciążenia Wyniku Finansowego (Podatek dochodowy bieżący) 13.300 zł

- Ma 220 Rozrachunki z budżetem (Podatek dochodowy) 13.300 zł

Utworzenie aktywa na podatek dochodowy

• Aktywo na podatek dochodowy z tytułu różnic przejściowych (50.000 x 19%): 9.500 zł

Księgowanie aktywa na podatek dochodowy:

- Wn 640 Rozliczenia międzyokresowe (Aktywo na podatek dochodowy) 9.500 zł

- Ma 870 Obciążenia Wyniku Finansowego (Pozostałe korekty podatku dochodowego) 9.500 zł

Ustalenie Wyniku Finansowego netto za rok 2009

• Zysk brutto: 20.000 zł

• Podatek dochodowy (13.300 zł – 9.500 zł tj. saldo konta 870): 3.800 zł

• Zysk netto: 16.200 zł

P...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem