Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wadium wniesione przez oferenta, które jest warunkiem przystąpienia do przetargu ogłoszonego na zbycie nieruchomości, nie winno być utożsamiane z zaliczką, a obowiązek podatkowy na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług powstaje dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 stycznia 2011 roku o sygnaturze III SA/Wa 1115/10.

Sytuacja podatnika

Organizator publicznych przetargów na sprzedaż nieruchomości, przedstawiając stan faktyczny, podał, iż wniesienie przez oferenta określonej kwoty (wadium) determinuje przystąpienie do danego przetargu. Następnie wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostaje im zwrócone, a wadium oferenta, którego ofertę przyjęto zostaje zarachowane na poczet przyszłej umowy. W przypadku uchylenia się przez niego od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wniesione wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Zdaniem podatnika obowiązek podatkowy powstaje w dniu zawa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem