Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

9 października 2011

Weryfikacja statusu kontrahenta spoza UE przy świadczeniu usług

66

Prowadzę agencję celną i często dokonuję odpraw celnych na rzecz różnych podmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej. Czasami zdarza się, że usługi świadczone są jednorazowo, a dokumenty dostarcza mi kierowca, który nie udziela mi informacji na temat reprezentowanej przez siebie firmy. Najczęściej jednak posiadam numer identyfikacji podatkowej tego podmiotu, nadany w kraju jego siedziby. Czy takie usługi podlegają opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

W celu udzielenia odpowiedzi na Pana pytanie należy ustalić miejsce świadczenia Pana usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa ta przewiduje różne sposoby określania miejsca świadczenia usług, w zależności od tego, czy usługa jest świadczona na rzecz podatnika, czy na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem. Zgodnie z art. 28a ustawy o VAT podatnikiem w rozumieniu ustawy jest:

a) podmiot, który wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art.15 ust.2 (czyli wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność ta została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, a także czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych), lub działalność odpowiadającą tej działalności, bez względu na jej cel lub rezultat;

b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit.a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku VAT lub podatku od wartości dodanej.

Odpowiedzi na to, jak weryfikować to, czy kontrahent jest podatnikiem czy nie udzielają w pewnym zakresie przepisy unijne. W art.18 ust.3 rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011 z 15 marca 2011 roku ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej określono następujący sposób weryfikacji statusu usługobiorcy spoza Wspólnoty:

O ile usługodawca nie ma odmiennych informacji, może uznać, że usługobiorca nieprowadzący działalności na terytorium Wspólnoty ma status podatnika:

a) jeżeli uzyska od usługobiorcy zaświadczenie wydane prz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem