Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

25 lipca 2011

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego

108

Czy biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego zawsze musi wybrać organ zatwierdzający to sprawozdanie? Czy np. jeżeli spółka chce zbadać „dobrowolnie” bilans i rachunek wyników, to może zlecić takie badanie biegłemu bez dokonywania wyboru?

Badanie sprawozdania finansowego kojarzone jest zwykle z badaniem dla celów zatwierdzenia

sprawozdania przez odpowiedni organ jednostki oraz podziału wyniku finansowego.

Rozdział 7 ustawy o rachunkowości (dalej: uor”) w szczegółowy sposób opisuje, które podmioty

mają obowiązek badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych. I tak art. 66 ust

4 uor stanowi, iż: „Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do

wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający

sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę

przepisy prawa stanowią inaczej. Zarząd jednostki nie może dokonać takiego wyboru.”

Analizując powyższy przepis można stwierdzić, iż po pierwsze podmiot do badania

uprawniony powinien być wybrany, co oznacza że należałoby przeprowadzić procedurę

zebrania ofert, a ponadto wyboru takiego dokonuje podmiot zatwierdzający sprawozdanie

finansowe (np. zgromadzen...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem