Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

9 września 2011

Wykonanie przyłączy na rzecz właścicieli nieruchomości a VAT

85

Nasza gmina zleca wykonawcy budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do poszczególnych nieruchomości. Kosztami wykonania przyłącza gmina obciąża właściciela nieruchomości. Czy odsprzedaż usług wykonania przyłączy na rzecz właścicieli nieruchomości stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Tak. Czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Sporną kwestią jest, czy ma tutaj zastosowanie stawka 8% czy 23%.

UZASADNIENIE

Ustawa o podatku od towarów i usług definiuje podatnika VAT jako osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą zdefiniowaną w ustawie - bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednak z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT wynika, że organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy nie są uznawane za podatników VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem gminy co do zasady nie są podatnikami VAT.

Z kolei § 13 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż zwalnia się z podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych założonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zakres zadań własnych gminy określa ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie z tą ustawą gmina jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu jej działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów – w tym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne gminy obejmują zatem m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Z kolei kwestię zaopatrywania w wodę lokalnej społeczności szczegółowo regulują przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wynika z nich jednoznacznie, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić jedynie budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, na...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem