Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

9 września 2011

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie spółki Magoora

89

W okresie od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2010 roku prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie, najmie dzierżawie czy leasingu samochodów, a także prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do ich napędu, przysługiwało w całości tylko w stosunku do pojazdów niebędących samochodami osobowymi, których dopuszczalna ładowność wynosi powyżej 500 kg.

Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2011 roku o sygnaturze I FSK 1099/99.

Sytuacja podatnika

Omawiany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest kolejnym wyrokiem w słynnej sprawie spółki Magoora, w której Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w skrócie TSUE) w orzeczeniu z dnia 22 grudnia 2008 r o sygnaturze C-414/07 uznał, że niezgodne z prawem wspólnotowym jest rozszerzenie, w momencie transpozycji przepisów wspólnotowych do prawa krajowego, ograniczenia w odliczeniu VAT od zakupu samochodów i paliwa używanego do ich napędu.

Następstwem wydania wyroku TSUE było wydanie dnia 3 kwietnia 2009 roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzeczenia o sygnaturze I SA/Kr 147/09, w którym sąd uznał, że, w konsekwencji przekroczenia z dniem 1 maja 2004 roku przez państwo polskie granic dopuszczalnych ograniczeń wyznaczonych przez art. 17 ust. 6 akapit drugi VI Dyrektywy, od tego dnia nie mają zastosowania wszelkie określone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego zawartego w zakupach dotyczących wydatków na nabycie paliwa do samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W szczególności nie ma w całości zastosowania obowiązując...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem