Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam nieprzekazaną, zaległą z zeszłego roku kwotę na FŚS. Jak powinnam to „wyprostować”, najpierw uregulować poprzedni stan a dopiero przekazać za bieżący rok?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (UZFŚS), Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Odpisy na Fundusz obciążają koszty działalności pracodawcy. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów (Art. 5-6 UZFŚS).

Często bywa tak, że kwota środków przekazanych w danym roku kalendarzowym na wyodrębniony rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest mniejsza niż wynika to z naliczonego i zaksięgowanego w koszty odpisu rocznego. Z art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów te kwoty odpisów i zwiększenia, które w rozumieniu UZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń nie zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Kwota zaległych wpłat na rachunek Funduszu nie przepada i powinna być uregulowana w roku następnym. Uregulowanie płatności powoduje aktywowanie kosztów w podatku dochodowym roku następnego. Oznacza to, że podatnik powinien statystycznie (pozaewidencyjnie) do kosztów nas...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem