Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

3 lipca 2011

Zmiany w podatku od towarów i usług od 1 lipca 2011 roku

55

Na początek tegorocznych wakacji polscy przedsiębiorcy otrzymali od ustawodawcy upominek w postaci kolejnej nowelizacji ustawy o VAT. W dodatku ustawodawca zadbał o to, żeby nie zepsuć podatnikom niespodzianki i zmiany, które weszły w życie od 1 lipca ogłoszone zostały w dzienniku ustaw 29 czerwca. Nie są to wprawdzie zmiany rewolucyjne i wiele z nich ma charakter doprecyzowujący lub odzwierciedla uregulowania zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Rady Unii Europejskiej numer 282/2011, ale nie zmienia to faktu, że podatnicy VAT otrzymali do poczytania na urlopie mało pożądaną lekturę. Pragnąc ułatwić jej przyswojenie, poniżej przybliżamy najistotniejsze naszym zdaniem zmiany wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

Doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu odpadów, których sprzedaż objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia (reverse chargé);

Jak wiadomo, od 1 kwietnia bieżącego roku ustawodawca przyjął szczególne zasady opodatkowania dokonywanych między dwoma podatnikami transakcji sprzedaży złomu i praw do emisji gazów cieplarnianych, polegające na tym, że zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług w przypadku tych transakcji stał się nabywca. Zmiana ta spowodowała w praktyce wiele problemów, ponieważ ustawa nie precyzowała co ustawodawca rozumie pod pojęciem „złomu”.

Od 1 lipca 2011 przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT został zmieniony i zawarto w nim odesłanie do załącznika numer 11, zawierającego listę towarów, do których mają zastosowanie nowe zasady opodatkowania. Poza odpadami i złomem z pozostałych metali w załączniku tym ujęto między innymi odpady szklane, gumowe i z tworzyw sztucznych czy odpady i braki ogniw akumulatorów elektrycznych.

Wykreślenie zakazu odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur VAT;

Powyższa zmiana została niejako wymuszona przez wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 grudnia 2010 roku w sprawie C-438/09 Dankowski. Przed zmianą przepisów przepis art. 88 ust. 3a pkt 1 lit.a zabraniał odliczenia i zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur i faktur korygujących wystawionych przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących. W wyroku C-438/09 Trybunał Sprawiedliwości przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot, który dokonywał czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lecz nie był podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Pod wpływem powyższego wyroku polski ustawodawca zdecydował się wykreślić z omawianego przepisu ograniczenie dotyczące faktur wystawianych przez podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących i pozostawił jedynie zakaz odliczania podatku z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący.

Rozszerzenie przepisu art. 28f ustawy o VAT poprzez kompleksowe uregulowanie w tym przepisie kwestii miejsca świadczenia usług transportu towarów;

W nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca zdecydował się rozszerzyć art. 28f poprzez dodanie pkt 1a regulującego kwestię miejsca świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika w dwóch sytuacjach:

• nabycia usług przez podatnika posiadającego siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego są świadczone te usługi lub stałe miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski. W przypadku, gdy taki podmiot nabywa usługi transportu towarów, w całości wykonywane poza terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia takich usług będzie terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej,

• nabycia usług przez podatnika posiadającego siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego świadczone są te usługi lub stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa trzeciego. W przypadku, gdy taki podmiot nabywa usługi transportu towarów, w całości wykonywane na terytorium Polski, miejscem świadczenia takich usług będzie terytorium naszego kraju.

Przed 1 lipca 2011 przepisy te były częściowo ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Techniczne zmiany w definicjach, wynikające z dostosowania przepisów ustawy o VAT do rozporządzenia Rady nr 282/2011;

• Zmiana definicji podatnika, zawartej w art.28a;

Zmiana ta polega na rozszerzeniu stosowanej dla potrzeb określenia miejsca świadczenia usług definicji...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem