Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rok 2011 jest rokiem wielu zmian w podatku od towarów i usług. Niektóre z nich, jak na przykład zmiana stawek podatkowych, dotkną wszystkich Polaków, inne zainteresują zapewne mniejsze grono podatników. Już teraz znanych nam jest siedem projektów ustaw zmieniających ustawę o VAT oraz trzynaście projektów nowych rozporządzeń Ministra Finansów. Trzy z ustaw zmieniających weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku, czwarta jest planowana na 1 lutego 2011 roku, co do losów trzech pozostałych trudno jest się wypowiadać. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze zmiany wynikające z trzech projektów ustaw, które właśnie weszły w życie, jednej nowelizacji, która najprawdopodobniej zacznie obowiązywać od 1 lutego 2011 roku oraz dwóch najbardziej interesujących naszym zdaniem projektów rozporządzeń Ministra Finansów.

Ustawa z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

Ta ustawa została uchwalona na potrzeby realizacji ustawy budżetowej. Zmiany w ustawie o VAT zostały zawarte w art. 19 ustawy. Najważniejsze dotyczą zmiany stawek podatku od towarów i usług. Nowelizacja wprowadza art. 146a, zmieniający do dnia 31 grudnia 2013 roku stawki podatku od towarów i usług:

- stawka podstawowa, określona w art. 41 ust. 1 i 13 ustawy o VAT:

do końca roku 2010 wynosiła 22%,

od 1 stycznia 2011 wynosi 23%.

- stawka obniżona, określona w art. 41 ust. 2 oraz art. 120 ust. 2 i 3 ustawy:

do końca roku 2010 wynosiła 7%,

od 1 stycznia 2011 wynosi 8%.

- stawka zryczałtowanego zwrotu podatku rolnikom ryczałtowym, o którym mowa w art. 115 ust. 2 ustawy:

do końca roku 2010 wynosiła 6%,

od 1 stycznia 2011 wynosi 7%.

- stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych, określona w art. 114 ust. 1:

do końca roku 2010 wynosiła 3%,

od 1 stycznia 2011 wynosi 4%.

Dodatkowo, do ustawy dodano art. 41 ust. 2a oraz Załącznik nr 10, wprowadzające nową stawkę VAT 5% na podstawowe produkty żywnościowe, książki, czasopisma specjalistyczne oraz nuty. Do końca 2010 roku podstawowe produkty żywnościowe, wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, opodatkowane były stawką VAT 3%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na przepisy przejściowe dotyczące zastosowania zmienionych stawek podatku od towarów i usług, zawarte w art. 41 ust. 14a-14h znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług:

• zgodnie z art. 41 ust. 14a czynności wykonane przed dniem zmiany stawki, dla których obowiązek podatkowy powstanie po dniu zmiany stawki podlegają opodatkowaniu według stawki obowiązującej w dniu wykonania.

Przykład

Firma dokonała dostawy towaru/zakończyła świadczenie usługi opodatkowanej podstawową stawką VAT 29 grudnia 2010 roku. Fakturę wystawia 2 stycznia 2011 roku. Właściwą stawką jest 22%, bo taka stawka obowiązywała w momencie wykonania czynności.

• zgodnie z art. 41 ust. 14c i 14d znowelizowanej ustawy, w przypadku usług ciągłych oraz innych czynności, które będą świadczone zarówno w 2010 jak i 2011 roku, czynność należy podzielić na część wykonaną do dnia 31.12.2010 roku oraz część wykonaną od 01.01.2011. W przypadku gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności w wyżej wymienionych okresach, dla określenia tych części uznaje się, że czynność wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie.

Przykład

Firma X świadczy na rzecz firmy Y usługę marketingową polegającą na poprowadzeniu programu lojalnościowego dla klientów firmy Y. Program trwa od 20 grudnia 2010 roku do 4 stycznia 2011 roku. Firma określa, że w 2010 roku zostało wykonane 80% prac, a w 2011 – 20%. W związku z tym 80% wartości usługi powinno zostać opodatkowane stawką VAT 22%, a 20% stawką 23%.

Przykład

Firma wynajęła kontrahentowi samochód na okres od 10.10.2010 do 10.01.2011. Wartość tej usługi należy podzielić proporcjonalnie do okresu trwania najmu w 2010 i 2011 roku. Cały okres najmu wynosi 92 dni, z czego 82 (w przybliżeniu 89% czasu) przypada na rok 2010, a 10 (w przybliżeniu 11% czasu) przypada na rok 2011. Firma powinna zastosować stawkę 22% do 89% wartości usługi oraz stawkę 23% do 11% jej wartości.

• zgodnie z art. 41 ust. 14e znowelizowanej ustawy, w przypadku usług dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wodno-kanalizacyjnych oraz gospodarki odpadami (a więc usług wymienionych w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT) świadczonych na przełomie lat 2010 i 2011, jeżeli podatnik wystawi fakturę w roku 2010, może zastosować stawkę VAT 22%, pod warunkiem, że w pierwszej fakturze wystawionej w 2011 roku uwzględniona zostanie korekta tego rozliczenia. Korekta taka nie może jednak nastąpić później niż 6 miesięcy od dnia zmiany stawki.

• zgodnie z art. 41 ust. 14f ustawy, w przypadku gdy w roku 2010 podatnik otrzymał całość lub część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę i w związku z tym powstał u niego obowiązek podatkowy, powinien opodatkować tę część należności stawką właściwą w roku 2010, a więc 22%, 7%, 3% lub 0%. Należy zwrócić uwagę na to, że w stosunku do jednej usługi lub jednej dostawy mogą mieć zastosowanie dwie różne stawki podatkowe – jeżeli bowiem kontrahent wpłaci w 2010 roku część należności na poczet wykonania usługi/dostawy towaru, która będzie miała miejsce w 2011 roku to w stosunku do tej części będzie miała zastosowanie „stara” stawka VAT, np. 22%, a na fakturze końcowej, wystawionej po wykonaniu czynności, do reszty wartości usługi/towaru zobowiązany jest zastosować „nową” stawkę, np. 23%.

Przykład

Firma X zapłaciła firmie Y 29 grudnia 2010 roku zaliczkę na poczet dostawy towaru w wysokości 1.220 zł. 30 grudnia firma Y wystawiła na rzecz firmy X fakturę zaliczkową z zastosowaniem stawki 22% (1.000 zł netto + 220 zł VAT). W umowie strony określiły wartość towaru na 2000 zł netto. 10 stycznia 2011 roku spółka Y dostarczyła towar i 11 stycznia wystawiła fakturę końcową na wartość 1.230 zł, z zastosowaniem stawki VAT 23% (1000 zł netto + 230 zł VAT).

• zgodnie a art. 41 ust. 14g ustawy, w przypadku importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanych przed dniem zmiany stawek VAT (w 2010 roku), dla których obowiązek podatkowy powstaje po zmianie stawek (w 2011 roku), stosuje się stawki właściwe w dniu powstania obowiązku podatkowego, a więc w 2011 roku.

Przykład

Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia części zamiennych 22 grudnia 2010 roku. Kontrahent wystawił fakturę dokumentującą tę dostawę 5 stycznia 2011 roku. Obowiązek podatkowy u odbiorcy powstał z dniem wystawienia faktury przez kontrahenta, a więc do tego wewnątrzwspólnotowego nabycia ma zastosowanie stawka VAT 23%. ważną kwestią jest również pytanie, jakie stawki powinny być stosowane w przypadku korekt faktur wystawionych w 2010 roku, które będą miały miejsce już po zmianie stawek podatkowych. Przepisy przejściowe nie dają nam niestety odpowiedzi na to pytanie. Wśród specjalistów w zakresie podatku od towarów i usług powszechny jest jednak pogląd, że do takich korekt powinna być zastosowana ta sama stawka, jaka została zastosowana w fakturze pierwotnej. Przemawia za tym chociażby fakt, że jeżeli podatnik wystawia korektę zmniejszającą wartość faktury, na której zastosowano stawkę VAT 22% do zera, to gdyby w korekcie zastosował stawkę 23%, wartość podatku dla danej czynności byłaby ujemna.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

Przy omawianiu zmiany stawek podatkowych warto wspomnieć o rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającym wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów przygotowując ten akt prawny wzięło pod uwagę fakt, że przez jakiś czas w deklaracjach podatkowych będą się pojawiały zarówno „nowe” jak i „stare” stawki podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji podatkowych, pozwala nam jednak stosować przez pierwsze półrocze 2011 roku „stare” wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, nakazując umieszczanie:

- w poz. 25 i 26 deklaracji, w których deklarowane są czynności opodatkowane 3%, również wartości transakcji opodatkowanych od 1 stycznia 2011 roku stawką 5%,

- w poz. 27 i 28 deklaracji, w których deklarowane są czynności opodatkowane stawką 7%, również wartości transakcji opodatkowanych 8%,

- w poz. 29 i 30 deklaracji, w których wykazywane są czynności opodatkowane stawką 22%, również transakcji opodatkowanych stawką 23%.

Ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Głównym celem wprowadzenia tej ustawy było dostosowanie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług do zmienionych klasyfikacji statystycznych oraz do przepisów unijnych w zakresie zwolnień.

Najważniejsze zmiany wprowadzane tą ustawą to:

Zmiana klasyfikacji statystycznych stosowanych w ustawie

Do końca 2010 roku ustawa o podatku od towarów i usług powoływała się na symbole PKWiU z 1997 roku, od 1 stycznia 2011 obowiązują symbole z 2008 roku. W związku z tą zmianą symboliki zmieniony został również załącznik nr 3 do ustawy, zawierający wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% (od 1 stycznia 2011 roku 8%) oraz wprowadzono nowy załącznik nr 2, zawierający wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot VAT. W art.2 ustawy zmieniającej ustawodawca zawarł przepis przejściowy, zgodnie z którym zmiany w klasyfikacjach statystycznych oraz w kluczach powiązań między tymi klasyfikacjami, wprowadzone po dniu ogłoszenia ustawy nie powodują zmian w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli nie zostały określone w ustawie.

Warto również odnotować wprowadzenie w omawianej nowelizacji art. 5a, zgodnie z którym towary i usługi wymienione w klasyfikacjach statystycznych są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze powołują takie symbole. Do końca 2010 roku podobny przepis obowiązuje jedynie w zakresie określania miejsca świadczenia usług (art. 8 ust. 4 ustawy). Zarówno art. 8 ust. 3 jak i art. 8 ust. 4 zostały uchylone omawianą ustawą zmieniającą.

W nowelizacji ustawodawca odchodzi w znacznej mierze od identyfikowania towarów i usług za pomocą PKWiU.

Zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług

Omawiana ustawa uchyla w całości art. 43 ust. 1 pkt 1, zwalniający od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT oraz uchyla cały załącznik nr 4. W zamian za to ustawodawca w art. 43 dodaje pkt 17-41, zawierające nowy katalog czynności zwolnionych z VAT. Warto jednak zauważyć, że przepisy te w sposób odmienny od załącznika nr 4 określają katalog usług zwolnionych, niejednokrotnie go zawężając.

Przede wszystkim, przy określaniu nowej listy czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług usługodawca odchodzi od klasyfikacji statystycznych, zastępując je opisem usług, ponadto nierzadko opis ten ma charakter podmiotowo – przedmiotowy.

Do tej pory zwolnienia określane były głównie przedmiotowo, w oparciu o symbol PKWiU usługi.

Najbardziej interesującymi zmianami w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług są zwolnienia dotyczące:

świadczenia usług medycznych

Do dnia 31 grudnia 2010 roku zgodnie z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT zwolnieniu podlegały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85 usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłącz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem