Jak szukać lepiej?

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
Szukaj "podatk*", aby znaleźć podatkowy, podatki, podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie. Na przykład: "podatek dochodowy".

Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY

2 września 2011

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej

56

Termin złożenia wniosku: 30 września

Przepisy unijne oraz polska ustawa o VAT przewidują dwie odrębne procedury rozpatrywania wniosków o zwrot podatku VAT w zależności od tego, czy wnioski będą składane przez polskich podatników, czy też będą otrzymywane z administracji podatkowych innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, złożonych w krajach siedziby przez podatników zagranicznych i rozpatrywanych w polskim urzędzie skarbowym. Informacja adresowana jest w całości do polskich podatników ubiegających się o zwrot podatku od wartości dodanej w administracji podatkowej innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej (kraju członkowskim zwrotu).

Kiedy przysługuje zwrot podatku od wartości dodanej

Zwrot podatku VAT przysługuje przy nabyciu, na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, towarów i usług albo w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium tego kraju, jeżeli te towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju członkowskiego siedziby.

Którzy podatnicy są uprawnieni do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej

Podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi się wniosek:

• w państwie członkowskim zwrotu, na terytorium którego dokonywali nabycia towarów i usług bądź dokonywali importu do tego państwa, nie posiadali siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, albo, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,

• byli podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług,

• nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza transakcjami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług),

• nie byli zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Czy podatnik może ubiegać się o zwrot podatku za pośrednictwem pełnomocnika

Podatnik może ubiegać się o zwrot podatku za pośrednictwem pełnomocnika (reprezentanta). Pełnomocnictwo należy złożyć w tym samym urzędzie skarbowym, w którym składany jest wniosek o zwrot. W przypadku niniejszej procedury nie ma zastosowania pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocąśrodków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

 Gdzie można uzyskać informacje o procedurach i organach administracji podatkowych rozpatrujących wnioski przez poszczególne kraje członkowskie oraz formularz wniosku.

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl; procedury dotyczące rozpatrywania wniosków w poszczególnych krajach członkowskich UE znajdują się w dziale Instrukcje, w pliku Preferencje 2010, informacje o organach administracji podatkowych w pliku Punkty kontaktowe w państwach członkowskich zwrotu w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej a formularz w dziale Formularze interaktywne dla dokumentów elektronicznych wymagających podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym/VAT.

Kto jest adresatem wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej

Adresatem wniosku jest urząd podatkowy w kraju członkowskim zwrotu. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Jego właściwość ustala się na podstawie art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

 Jak należy złożyć wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej

Wniosek o zwrot składany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez system...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem